108iq / ชีววืทยา / 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม

       

         จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประชากรมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นซึ่งในอดีตปัญหา
สิ่งแวดล้อมยังไม่เกิดขึ้นมากนัก เนื่องจากประชากรในยุคนั้น ๆ มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติความเปลี่ยน
แปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงสามารถปรับสมดุลของตัวเองได้ แต่เมื่อ
ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น ประชากร
ขวนขวายหาความสุขสบายมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น และเกือบทุกประเทศต่างก็มุ่งพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจกันอย่างจริงจัง ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงปรากฏให้เห็น

          
การเพิ่มจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียว มิใช่เป็นตัวการที่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
แต่พฤติกรรมการกระทำของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่างหาก
ที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและสภาพแวดล้อมแปรปรวนไป

          จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประชากรของประเทศ คือ เพื่อให้ประชากรได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ประชากรจึงมีบทบาทสำคัญในการประเมินความต้องการของสังคมในเรื่องการจ้างงาน 
การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัย ความต้องการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กับ
จำนวนประชากรการกระจายความหนาแน่นของประชากรก็มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร

           
เมื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพถูกทำลายหรือถูกใช้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ที่อยู่
อาศัย การศึกษา การจ้างงานและรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เมื่อเกิดมลพิษทางน้ำย่อมเป็นสาเหตุทำให้
เกิดโรคต่าง ๆ ดังนั้น โครงสร้างประชากรและสิ่งแวดล้อมจะต้องกล่าวถึงบทบาทของรัฐในการดำเนินการจัดใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้องและรอบคอบไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาประเทศรวมทั้งนโยบายของชุมชน และการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมไปเร็วกว่านี้ หรือเพื่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้

       
       
ภาพที่ 2.1 มนุษย์ยังเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสภาพแวดล้อม
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม

       
       

ที่มา : จดหมายข่าวประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อมศึกษา หน้า 6 ,เม.ย. – ก.ย. 2533

       

          จากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่า มีตัวแปรพื้นฐานด้านประชากร
3 ตัว คือ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ถ้ามองในภาพรวมตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อการบริโภคและบริการต่าง ๆ ซึ่งความต้องการดังกล่าวจัดหาได้ 2 ทาง คือ จากธรรมชาติ และการผลิตทางเศรษฐกิจซึ่งทั้ง 2 วิธี ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

       
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
       
          มนุษย์กำเนิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม มนุษย์มิอาจแยกตัวเองจากสิ่งแวดล้อมได้
เด็ดขาด มนุษย์นอกจากอาศัยพวกเดียวกันแล้วยังต้องอาศัยองค์ประกอบที่เรียกว่า ชีวบริเวณ คือ พื้นดิน พื้นน้ำ และ
บรรยากาศ หรืออาจรวมเรียกว่า สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มนุษย์พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อยัง
ประโยชน์สุขแก่ตน โดยนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จำนวนมาก เป็นการทำลายระบบนิเวศวิทยา โดยลืมไปว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้น มนุษย์จึงได้รับผลกระทบจากการกระทำของตนเอง ดังนั้นมนุษย์ควรเข้าใจถึงฐานะและ
หน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าการพัฒนาใด ๆ ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นวัตถุดิบ

ที่มา  http://www.dongjen.ac.th/webdongjen/sua/web_singvadlom/unit_2_3.html

bazaMon Jun 04 2012 00:35:52 GMT+0700 (ICT)