3july / เกาะติดกระแสเลือกตั้ง / เปิดโผ ชื่อผู้สมัคร สส.ระบบเขต ทั้ง 15 เขต โคราช

เปิดโผ ชื่อผู้สมัคร สส.ระบบเขต ทั้ง 15 เขต โคราช


  • Share
รายชื่อผู้สมัคร สส.ระบบเขต ทั้ง 15 เขต ของจังหวัดนครราชสีมา รวม 107 คน ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1  นายการุณ ชุมรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ , นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายสมโภชน์ ประสาทไทย พรรคเพื่อไทย , นายบรรพต เชิดชัย พรรคภูมิใจไทย ,นายกิติภัทร์  อนันต์เมธากุล พรรคประชาธิปไตยใหม่,นางสาวส่องฟ้า ศิริโชติ พรรคเพื่อฟ้าดิน,ว่าที่ ร.ท.ดุสิต  ทนหมื่นไวย พรรคพลังคนกีฬา,นายเมธัส รอดภัย พรรครักษ์สันติ,และนายสุวัฒน์ชัย  สวัสดี พรรคความหวังใหม่  รวม 9 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2  นางสาวจุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ , นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายสุธรรม พรสันเทียะ พรรคเพื่อไทย , นายประพิศ นวมโคกสูง พรรคภูมิใจไทย,นายพงษ์ภัทร์ สุวรรณธนามณี พรรคความหวังใหม่ ,นางสาววรัทยา  ธรรมรักษ์ พรรคเพื่อฟ้าดิน,นางสาวจามร เหวสูงเนิน พรรคประชาธรรมและนายประสิทธิ์  สุริโย พรรคพลังคนกีฬา  จำนวน 8 คน

เขตเลือกตั้งที่ 3  นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายจำนงค์ กันสำโรง พรรคประชาธิปัตย์ , นายชัยธนา สันติชัยรัตน์ พรรคภูมิใจไทย , นางลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย,นายสมุทร  สงวนสิน พรรคความหวังใหม่,และนายชูศักดิ์  คงมีสุข พรรคพลังคนกีฬา จำนวน 6 คน

เขตเลือกตั้งที่ 4  นายจรัญ เสาวกุล พรรคประชาธิปัตย์ , นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคเพื่อไทย , นางสาวสุธาสินี ศิริโภคานนท์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคภูมิใจไทย,นายแสวง ใยแก้ว พรรคพลังคนกีฬา,นายยงยศ  เลิกกลาง พรรคกิจสังคมและ นางสาวปาลิดา อุไรธรากุล พรรคความหวังใหม่  จำนวน 7 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสิทธิชัย เจริญใจ พรรคประชาธิปัตย์ , นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย , นายวัชรา ณ วังขนาย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน,นายนาวี ศรีนุชศาสตร์ พรรคมาตุภูมิ , นายภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย ,นายบุญส่ง ภูศรีฤทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา,นายอภิสานตร์ บรรดาศักดิ์ พรรคประชากรไทย,นายประภาส บุตรประเสริฐ พรรคเพื่อฟ้าดิน,นายณัฐชะรัตนภ์ ณัฐชลิตพงศ์ พรรคความหวังใหม่,และนายภูมิศาสตร์ บุญมา พรรคกิจสังคม  จำนวน 10 คน

เขตเลือกตั้งที่ 6 นายบุญเอื้อ ประถมพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ , นายสุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย  , นายสมชัย ฉัตรพัฒศิริ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นางอรทัย พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทยและนางวีร์สุดา สุวรรณธนามณี พรรคความหวังใหม่  จำนวน 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 7 นายธนชาต พรรคเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ , นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคเพื่อไทย , นายพีรพร สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายริศ เรืองธนานุรักษ์ พรรคภูมิใจไทย , นางพงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคมาตุภูมิ ,เรือเอกศิริเกษ  กุลประเสริฐ พรรครักษ์สันติ,นายประพัฒน์ ตีสะเมาะ พรรคพลังคนกีฬา ,นายคมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล พรรคชาติไทยพัฒนาและนายประเสริฐ ดำพรมพะเนาว์ พรรคความหวังใหม่ จำนวน 9 คน

เขตเลือกตั้งที่ 8 นางสาวธีราภรณ์ กลางพิมาย พรรคประชาธิปัตย์ , นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร พรรคเพื่อไทย , นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา พรรคภูมิใจไทย , นายธีรศักดิ์ สิริรุ่งไพลิน พรรคมาตุภูมิ , นายจิรยุทธ บุญแต่ง พรรคชาติไทยพัฒนา ,นางสมพงษ์  ม่าพิมาย พรรคเพื่อฟ้าดิน,นางชลิดา มังคละภิญโญ พรรคความหวังใหม่   จำนวน 7 คน

เขตเลือกตั้งที่ 9  นายประดิษฐ์ เวียงสีมา พรรคประชาธิปัตย์ , นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย , นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคภูมิใจไทย , นายกฤษฎาง แถวโสภา พรรคมาตุภูมิ ,พ.ต.ท.คมกฤษณ์  อกนิษฐเสนีย์ พรรคความหวังใหม่,นายณัฐพล แก้วขุนทด พรรคพลังคนกีฬาและนายณัฐสุรัช หงส์วิจิตปรีชา พรรคชาติสามัคคี จำนวน 8 คน

เขตเลือกตั้งที่ 10 นายซ้าย ผลกระโทก พรรคเพื่อไทย , นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย , นายสมใจ มันกระโทก พรรคประชาธิปัตย์ ,นายกิตติยง  ศรีพูนทอง พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน,จ.ส.ต.ประเสริฐ  มอญกระโทก พรรคความหวังใหม่และนายเพทาย ปรุงโพธิ์ พรรคพลังคนกีฬา จำนวน 6 คน

เขตเลือกตั้งที่ 11 นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ , นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคภูมิใจไทย  , นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ พรรคเพื่อไทย , นายทรงเดช นครชัย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและสิบเอกกมล พรหมมาก พรรคเพื่อฟ้าดิน  จำนวน 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 12 นายสายัณห์ สำนักโนน พรรคประชาธิปัตย์ , นายประทิน อภิชาตเสนีย์ พรรคเพื่อไทย , นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายชาญชัย เจตนาดี พรรคกิจสังคม ,นายประนอม  โพธิ์คำ พรรคภูมิใจไทย,พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ พรรคความหวังใหม่และนางวาสนา ยอดกลาง พรรคเพื่อฟ้าดิน  จำนวน 7 คน

เขตเลือกตั้งที่ 13 นายฉัตรบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา พรรคประชาธิปัตย์ , นายอุทัย มิ่งขวัญ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย , นายมานิธ  จันทราวราภร พรรคภูมิใจไทย , พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ  พรรคมาตุภูมิ ,นายสนธยา ชะวาลา พรรคไทยเป็นไทย,นางสาวพัชรี ตุลาบดี พรรคเพื่อฟ้าดินและนายกฤษดา เพ็งศิริ พรรคความหวังใหม่ จำนวน 8 คน

เขตเลือกตั้งที่ 14 นายรังสี จีระมะกร  พรรคประชาธิปัตย์ , นายสาธิต ด่านกุล พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายประเสริฐ ตรงจันทึก พรรคภูมิใจไทย , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย ,นางสาวรุ่งกล้า  ขวัญเพียรพุทธ พรรคเพื่อฟ้าดินและนางสาวอาจาริยา อารยะรังษี พรรคความหวังใหม่  จำนวน 6 คน

เขตเลือกตั้งที่ 15 นางดารา เกตตะโดลม พรรคประชาธิปัตย์ , นาบบุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน , นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย , นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย,นายธนวัฒน์  ญาติสระน้อย พรรคความหวังใหม่ จำนวน 5 คน


http://www.koratdailynews.com/2011/05/29

thaimanTue May 31 2011 13:46:32 GMT+0700 (ICT)