ac125class7 / สุสานกระทู้ / Re: ถึงเพื่อนเหลี่ยมประจำห้อง

Re: ถึงเพื่อนเหลี่ยมประจำห้อง

มิงปันยาอ่อนหรอวะ

มาเล่นกันในบอด

โทรสับไม่มีกันไง

คอมมิงมีไว้โง่อย่างเดียวหรอโง่

Top_FondueTue Jun 22 2010 17:17:05 GMT+0700 (ICT)