acaligohome / พระโพธิสัตว์ / พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

[img]http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2006/10/Y4836341/Y4836341-15s.gif[/img]

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ ธิเบตเรียก เชนเรซิก จีนเรียก พระโพธิสัตว์กวนอิม
เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลก
พระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
พระองค์ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า
น้ำตาแห่งความสงสารในความหลงผิดของสรรพสัตว์
บังเกิดเป็นองค์พระอวโลติเกศวรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ชักจูงสรรพสัตว์พ้นห้วงทุกข์

ในภาพพระโพธิสัตว์ทรงพระขรรด์คือพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
ซึ่งทรงเป็นตัวแทนแห่งพระปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
และพระโพธิสัตว์อีกองค์ที่หน้าดุๆ คือวัชรปาณีโพธิสัตว์
ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพลังของพระพุทธเจ้าทั้งปวง

พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์โปรดสัตว์ในปางต่างๆมากมาย
เพื่อให้เหมาะสมแก่ภาระ กิจที่จะโปรดในแต่ละครั้ง
มหากรุณาเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกคุณลักษณะ
ของความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระโพธิสัตว์
และเป็นพื้นฐานสำคัญประการหนึ่งที่ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติพุทธตันตระธรรม
โดยใช้ชื่อเรียกว่า โพธิจิต หลักการของโพธิจิต คือ
การตั้งปณิธานในการปฏิบัติเพื่อนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์หรือ
ช่วยยกระดับของสรรพสัตว์ให้สูงขึ้น การให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นแน่นอน
ผู้รับย่อมได้ผลจากการนั้น แต่ผลที่ผู้ให้ได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่า

การเห็นธรรมชาติของอัตตา อนัตตา อารมณ์ ความโลภ ความโกรธ
ทุกประการเกิดขึ้นพร้อมกัน โพธิจิตเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังคงยึดถือในอัตตา
ความโลภ ความโกรธ ดังนั้นผลแห่งการตั้งปณิธานในโพธิจิต
ผู้ให้จึงเป็นผู้ได้รับผลอย่างแท้จริง

พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ในภาพเป็นปางสี่แขนซึ่งชาวธิเบตถือว่า
ท่านเป็นผู้ปกป้องชาวธิเบต  ชาวธิเบตมากกว่า99เปอร์เช็นที่บูชาท่าน
และภาวนาคาถาหัวใจของท่านอยู่เป็นประจำ โอมมานีเปดเมโฮุม
มีทั่วทุกซอกทุกมุมของธิเบต

องค์อวโลติเกศวรโพธิสัตว์ท่านพระวรกายสีขาวกระจ่างสดใส
สวมมงกุฎพุทธเจ้าห้าพระองค์ ผมดำมวยเป็นจุก
สองมือพนมถือจินดามณี มือขวาถือประคำหินผลึก มือซ้ายถือดอกบัวแปดกลีบ
ใบหน้ายิ้มน้อยๆฉายแววแห่งพระเมตตา เชื่อกันว่าสายตาของท่านมองสู่ผู้ใด
ผู้นั้นได้รับพลังในการบำบัดทุกข์ ไหล่ซ้ายมีหนังกวางพาดอยู่
สวมอาภรณ์สัมโภคกายห้าสี นุ่งผ้าไหมสีแดง สวมเครื่องประดับกายหลากหลาย
โดยเฉพาะสวมสร้อยสามเส้น เส้นแรกสั้นอยู่บริเวณคอ  เส้นที่สองอยู่บริเวณอก
เส้นที่สามยาวถึงสะดือ นั่งในท่าวัชรอาสน์บนแท่นบัวรัศมีจันทร์
ประกายแสงห้าสีเปล่งออกจากพระวรกาย

ความหมายแห่งองค์ท่าน เศียรเดียวคือความรู้แจ้งแทงตลอดในพุทธธรรม
สี่แขนหมายถึงพรหมวิหารสี่  กายขาวคือจิตเดิมทรงความบริสุทธิ์
ปราศจากมลทินทั้งมวล ไม่ตกอยู่ในภาวะสงสัยลังเลสับสน
มงกุฎคือปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งห้า
ผมดำคือความบริสุทธิ์แห่งสภาวะปัจจุบัน
อาภรณ์ห้าสีเปรียบดังพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
สีแดงของผ้านุ่งคือสัญลักษณ์แห่งตระกูลปัทม
ตุ้มหูเปรียบดังการคอยฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสรรพสัตว์ทั้งหกภูมิ
สร้อยคอสั้นคือการปฏิบัติได้มาซึ่งฌานองค์อักโษภยพุทธเจ้า
สร้อยขนาดกลางคือการปฏิบัติได้มาซึ่งทานบารมีแห่งองค์พระรัตนสัมภวพุทธเจ้า
สร้อยเส้นยาวคือการปฏิบัติได้มาซึ่งขันติบารมีแห่งองค์อโมฆสิทธิพุทธเจ้า
ท่านั่งคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ท่าพนมมือคือปัญญาและพลังแห่งหนทาง
ลูกประคำเปรียบดังการหลุดพ้นของสรรพสัตว์หนึ่งลูกต่อหนึ่งชีวิตที่พ้นทุกข์

ความหมายในคาถาหัวใจ

โอม สีขาว คือองค์ปัญญาของท่าน ฌานบารมีของท่านได้ขจัดความเฉื่อยชา
หลงในความสุขสบายของอัตตา ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเทวดา
ดุจดังพระรัตนสัมภวะพุทธเจ้าทางทิศใต้

มา สีเขียว คือเมตตาจิตของท่าน ขันติบารมีของท่านได้ขจัดความริษยา
การแสวงหาชัยชนะด้วยเล่ห์กลต่างๆ ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิอสูร
ดุจดังพระอโมฆสิทธิพุทธเจ้าทางทิศเหนือ

นี สีเหลือง คือกาย วาจา ใจ การกระทำ และบุญบารมีของท่าน
ศีลบารมีของท่านได้ขจัดความยึดติดในตน ความปารถนาไม่สิ้นสุด
ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิมนุษย์ ดุจดังพระวัชรปาณิโพธิสัตว์

เปด สีฟ้า คือเสมอภาพ ปัญญาบารมีของท่านได้ขจัดความโง่เขลา ชาด้าน เก็บกด
ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเดรัจฉาน ดุจดังพระไวโรจนพุทธเจ้าอยู่ตรงศูนย์กลาง

เม สีแดง คือความอิสระ ความมั่งคั่ง ทานบารมีของท่านได้ขจัดความโลภ
ความหิวกระหาย ไม่ต้องเข้าสู่ภูมิเปรต ดุจดังพระอมิตภพุทธเจ้าทางทิศตะวันตก

โฮุม สีดำ คือมหาเมตตากรุณา วิริยะบารมีของท่านได้ขจัดความโกรธแค้น
การต้องการทำลาย ไม่ต้องเข้าสู่นรกภูมิ ดุจดังพระอักโษภยพุทธเจ้าทางทิศตะวันออก

อานิสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมในองค์พระอวโลติเกศวรโพธิสัตว์ดุจดังแก้วสารพัดนึก

http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2006/10/Y4836341/Y4836341.html

baby@homeWed Sep 29 2010 21:26:28 GMT+0700 (ICT)