acspm4 / Free talk / ความรู้ที่ยังไม่รู้By ว.วชิรเมธี

ความรู้ที่ยังไม่รู้By ว.วชิรเมธี

 ความรู้ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ By ว.วชิรเมธี 


รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ก็เสื่อม 

รู้เว้นงูเว้นเสือเว้นมีด\ปืน แต่ไม่รู็เว้นอบายมุข ก็เสื่อม 

รู้ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม 

รู้ตอบคำถาม แต่ไม่รู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม 

รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ ก็เสื่อม 

รู้วันเดือนปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม 

รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ชีวิตมีขึ้นมีลง ก็เสื่อม 

รู้จักรวาลวิทยานภากาศ แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ก็เสื่อม 

รู้จักบริหารคนบริหารงาน แต่ไม่รู้วิธีบริหารใจ ก็เสื่อม 

รู้วิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน ก็เสื่อม 

รู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูง ก็เสื่อม 

รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณของพ่อแม่ ก็เสื่อม 

รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย ก็เสื่อม 

รู็จักกฏกติกามารยาท แต่ไม่รู้กฏแห่งกรรม ก็เสื่อม 

รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆ แต่ไม่รู้คุณค่าของเวลา ก็เสื่อม 

รู้จักการเข้าสังคม แต่ไม่รู้จักเข้าหาสังฆะ ก็เสื่อม 

รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูง ก็เสื่อม 

รู้ที่จะมีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก ก็เสื่อม 

รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ ก็เสื่อม 

รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จะเห็น ก้เสื่อม 

รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้จักนับถืออย่างไร ก็เสื่อม 

รู้ที่จะพูด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูด ก็เสื่อม 

รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม

celestialWed May 05 2010 16:22:32 GMT+0700 (ICT)