anamaiarunyik / ทำเนียบเจ้าหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน / ทำเนียบเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลอรัญญิก..

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลอรัญญิก..

                               
                             ทำเนียบเจ้าหน้าที่ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

       1.     นายบรรจง  สัสดีแพง               ระยะเวลา     พ.ศ.   2528 – 2532

       2.     นางอรพิน  แจ่มสุวรรณ             ระยะเวลา     พ.ศ.   2529 – 2536

       3.     นางสุนทรี  โต๊ะทับทิม              ระยะเวลา    พ.ศ.   2531 – 2536

       4.     นางเสาวนีย์  ศัลยพงษ์             ระยะเวลา    พ.ศ.   2532 – 2542

       5.     นายอนุกูล  พุ่มคำ                   ระยะเวลา    พ.ศ.   2533 – 2534

       6.     นางสุคนธ์  ทรงศักดิ์เกษร          ระยะเวลา    พ.ศ.   2535 – 2545

       7.     นางจำนง  ธาราวุฒิ                 ระยะเวลา    พ.ศ.   2538 – 2540

       8.     นางศรศมน  มั่นเมือง               ระยะเวลา    พ.ศ.   2540 – ปัจจุบัน

       9.     นางดวงกมล  อุตมะ                 ระยะเวลา    พ.ศ.   2542 – 2550

 10.     นางจำนง  ธาราวุฒิ                 ระยะเวลา    พ.ศ.   2542 – 2551

     11.    นางโสพิศ  ระเวกโฉม                ระยะเวลา    พ.ศ.   2550 – ปัจจุบัน

     12.    นางคันธรส  แขวงเมืองณรงค์       ระยะเวลา    พ.ศ.   2551 – ปัจจุบัน

     13.    นายพาศกร  แสงสุวรรณ์             ระยะเวลา    พ.ศ.   2552 – ปัจจุบัน


arunyikWed Nov 03 2010 10:54:43 GMT+0700 (ICT)