army2553 / เรื่องทุกเรื่องที่ท่านอยากรู้ อยู่ที่นี่ / การเลื่อนยศนายทหาร

การเลื่อนยศนายทหาร

ระเบียบกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร

พ.ศ. ๒๕๔๑

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

                                 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗

                                   ๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ  ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

                                   ๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ  ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑

                                   ๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ  ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓

                        ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

                                   ๔.๑ คำว่า ยศ หมายความรวมถึงว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย

                                   ๔.๒ คำว่า การแต่งตั้งยศ หมายถึง การแต่งตั้งผู้ซึ่งเข้ารับราชการทหารหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ให้ดำรงยศทหาร

                                               ๔.๓ คำว่า การเลื่อนยศ หมายถึง การเลื่อนยศข้าราชการทหารให้ดำรงยศสูงขึ้น

                                               ๔.๔ คำว่า จำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หมายถึง จำนวนปีที่ต้องรับราชการอยู่ในแต่ละชั้นยศนั้น ๆ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศโดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ

                                   ๔.๕ คำว่า จำนวนปีที่รับราชการรวม หมายถึง จำนวนปีที่รับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก  แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่จะได้รับการเลื่อนยศโดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ

                                   ๔.๖ คำว่า อนุปริญญาหมายความว่า หลักสูตรซึ่งกำหนดระยะเวลาศึกษารวมแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

                        ข้อ ๕ หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการแต่งตั้งยศ

                                   การแต่งตั้งยศให้แก่ผู้ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร โดยให้แต่งตั้งยศต่ำสุดก่อน คือ นายทหารประทวน ให้แต่งตั้งยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี และนายทหารสัญญาบัตร ให้แต่งตั้งยศ ร้อยตรี เรือตรี  เรืออากาศตรี เว้นแต่ระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

                        ข้อ ๖ การเลื่อนยศต้องมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังต่อไปนี้

                                  *            ๖.๑  มีตำแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้  โดยต้องดำรงตำแหน่งที่กำหนดอัตราชั้นยศ ในวันที่เลื่อนยศ ถ้าบรรจุให้รักษาราชการในตำแหน่งใด จะขอเลื่อนยศตามตำแหน่งอัตราที่รักษาราชการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเลื่อนยศในชั้นยศที่ต่ำกว่าตำแหน่งอัตราที่รักษาราชการ

                                   ๖.๒ มีจำนวนปีที่รับราชการตามที่กำหนด

                                   ๖.๓ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าชั้นเงินเดือนชั้นต่ำสุดของยศที่จะเลื่อน ยกเว้นการเลื่อนยศต่ำกว่าชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงไป

                        ข้อ ๗ ผู้อยู่ในตำแหน่งประจำหน่วย (อัตราไม่จำกัดชั้นยศและจำนวน) เพื่อการศึกษาให้ได้รับการเลื่อนยศเป็น ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท และร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ได้โดยอนุโลมถือว่าเป็นผู้ครองตำแหน่งอัตราที่เลื่อนได้ตามข้อ ๖.๑  

                                   การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ซึ่งดำรงว่าที่ยศและมีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นก่อนกำหนดการรับพระราชทานยศนั้น ๆ ให้ขอเลื่อนยศสูงขึ้นได้ตามวาระการเลื่อนยศ

                        ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การนับจำนวนปีที่รับราชการ ให้นับเป็นปี เศษของปีไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

                                   การนับปัดเศษให้กระทำได้เฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ในระดับ ป.๑ (จากสิบตรี  จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี แล้วแต่กรณี) และระดับ น.๑ (จากร้อยตรี  เรือตรี เรืออากาศตรี) เท่านั้น ส่วนการเลื่อนยศครั้งต่อไป จะต้องนับเต็มปี (๑๒ เดือน) โดยไม่มีการปัดเศษทั้งจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ และจำนวนปีที่รับราชการรวม

                                   ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน  ไม่ให้นับเวลาที่ติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นเวลารับราชการตามระเบียบนี้

                                   ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการและทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ โดยจ่ายเงินรายเดือนระหว่างพักราชการให้ครึ่งหนึ่ง ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นเพียงครึ่งหนึ่งด้วย

                                   ผู้ที่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเพราะมีความผิดในปีใด ให้งดนับปีนั้นในจำนวนปีรับราชการและปีการครองยศและให้ระงับการขอเลื่อนยศหรือขอพระราชทานยศในรอบปีนั้นด้วย

                        ข้อ ๙ การเลื่อนยศ

                                   ๙.๑ การขอพระราชทานเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ให้กระทำปีละสองครั้ง  ครั้งแรกเดือนตุลาคม และครั้งที่สองเดือนเมษายน โดยให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานยศ  ถึงสำนักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน หรือวันที่ ๑๕ มีนาคม แล้วแต่กรณี ถ้าเสนอขอ

พระราชทานยศไม่ทันตามกำหนด ให้ขอว่าที่ยศโดยดำเนินการหลังจากที่พระราชทานยศครั้งนั้น ๆ แล้ว

                                   ๙.๒ การขอเลื่อนยศเป็นว่าที่ยศให้ดำเนินการ ดังนี้

                                             ๙.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิครบถ้วนถึงสำนักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน แล้วให้สำนักงานปลัดกระทรวงดำเนินการขอว่าที่ยศให้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทำได้ทุกเดือน

                                             ๙.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ขึ้นไป มีสิทธิได้รับการเลื่อนยศตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบเช่นเดียวกับข้อ ๙.๒.๑

                                    ๙.๓ การเลื่อนยศนายทหารประทวน ที่ครองอัตราสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก  หรือจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เมื่อมีจำนวนปีรับราชการครบตามระเบียบในเดือนใด ให้ดำเนินการเลื่อนยศให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทำได้ทุกเดือน

                        ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งยศบุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยปกติให้แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี  จ่าตรี จ่าอากาศตรี ก่อน ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้ให้แต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบตรี พันจ่าตรี  พันจ่าอากาศตรี

                                   ๑๐.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

                                   ๑๐.๒ ผู้ได้รับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่าอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                                   ๑๐.๓ ผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

                        ข้อ ๑๑ การเลื่อนยศของนายทหารประทวน

                                   ๑๑.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ โดยปกติต้องมีเวลารับราชการในแต่ละชั้นยศไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หรือไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการรวมตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

ยศทหาร

จำนวนปีที่รับราชการ

แต่ละชั้นยศ

จำนวนปีที่
รับราชการรวม

สิบตรี

สิบโท

สิบเอก

จ่าสิบตรี

จ่าสิบโท

จ่าสิบเอก

จ่าตรี

จ่าโท

จ่าเอก

พันจ่าตรี

พันจ่าโท

พันจ่าเอก

จ่าอากาศตรี

จ่าอากาศโท

จ่าอากาศเอก

พันจ่าอากาศตรี

พันจ่าอากาศโท

พันจ่าอากาศเอก

  ปี

  ปี

  ปี

  ปี

  ปี

-

  ปี

 ปี

  ปี

๑๐  ปี

๑๑  ปี

-

         
ในกรณีที่เลื่อนยศโด

jetky99Tue Jun 08 2010 14:12:59 GMT+0700 (ICT)
  • อ่านแล้วไม่เข้าใจครับ การเลื่อนยศ ตกลง 3 4 4 หรือว่า 2 3 3 ครับ?

    dongFri Jun 11 2010 13:11:28 GMT+0700 (ICT)
  • ระยะเวลาในการปรับจาก ร้อยตรีเป็น ร้อยโท 3 ปีครับ แต่เราจะได้อนุโลมเป็น 2 ปี 8 เดือน

    jetky99Fri Jun 11 2010 13:33:57 GMT+0700 (ICT)