artchina / FC / [อ่านด้วย]ระเบียบการใช้ห้องนี้อย่างง่าย

[อ่านด้วย]ระเบียบการใช้ห้องนี้อย่างง่าย

ระเบียบการใช้ห้อง FC (Fan Club)


ง่ายๆแค่อย่ามาทะเลาะกันในห้องนี้ และกรุณาใช้คำสุภาพ

หากพบเจอจะตักเตือนก่อน หากไม่ฟังจะทำการแบนทิ้ง(และอาจจะลบทิ้งทั้ง FC)

ด้วยความปราถณาดีจาก Admin_นะฮะ 

Admin_NaHaFri Feb 05 2010 14:41:05 GMT+0700 (ICT)