aywsocial / หน้าที่พลเมือง ส 31102 / การบ้านครั้งที่ 1

การบ้านครั้งที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดจากครอบครัว
 
 
ขั้นตอนการทำงาน

  1.  สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เลือกเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว
       พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  และแนวทางแก้ไข

  2.  บันทึกชื่อผู้แต่ง หรือชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อเรื่อง ชื่อเว็บไซต์ และวันที่ ที่สืบค้น

  3.  สรุปข้อมูลจัดทำรูปแบบและตกแต่งให้สวยงาม บันทึกเป็น file word  2003 หรือ 2007

  4.  ส่งข้อมูลแนบไฟล์  ส่งทาง E-Mail  
ayw168@gmail.com  ส่งภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2553

  5.  นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอนwaritFri Nov 12 2010 20:37:23 GMT+0700 (ICT)