boonchob / ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ / TQM (Total Quality Management)

TQM (Total Quality Management)

การจัดการคุณภาพท่วทั้งองค์กร (TQM)

 

 


 

Total Quality Management (TQM) เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพหรือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1950 และมีการนำไปเผยแพร่ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ในชื่อของ Total Quality Control (TQC) ซึ่งเครื่องมือนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี ค.ศ. 1960-1980 ในช่วงแรกของการประยุกต์ใช้ TQC นั้น ในประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ชื่อใหม่ว่า Company Wide Quality Control (CWQC) และได้แพร่หลายจากอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา TQC หรือ Total Quality Management (TQM) ได้มีการแพร่จากประเทศญี่ปุ่นกลับไปสู่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป และทวีปเอเซียในที่สุด ส่วนในประเทศไทยนั้น TQM ได้เริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ทั้งในกิจการต่างๆของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ โดยอาจจะนำหลักการ TQM บางส่วนหรือทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในจำนวนที่มากขึ้นตามลำดับ

 

ประมาณปี ค.ศ. 1946 กองกำลังพันธมิตรซึ่งควบคุมดูแลประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่ Statistical Quality Control (SQC) ให้ กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารของญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างช่วงปี 1950-1952 ศาสตราจารย์เดมิ่ง ได้มาปาฐกถาเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในประเทศญี่ปุ่นถึง 3 ครั้ง ทำให้ SQC เป็นที่รู้จักและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ต่อมาศาสตราจารย์จูรัน ได้เดินทางมาเผยแพร่เทคนิคการควบคุมคุณภาพในฐานะของเครื่องมือสำคัญทางด้านการบริหารจัดการ จนถึงช่วงหลังทศวรรษ 1950 A.V. Feigenbaum ได้เสนอแนวคิดของ TQC โดยกล่าวว่า สถิติไม่ใช่การควบคุมคุณภาพ ในการควบคุมคุณภาพนั้นทุกส่วนงานขององค์กรจะต้องร่วมมือกัน และดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ TQC จึงมีการแพร่หลายอย่างจริงจังในประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มศึกษาดูงาน QC ในสหรัฐอเมริกาในปี 1958 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เพิ่มผลผลิตของประเทศญี่ปุ่น (JPC)  

 

ในปี 1962 ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา ได้เสนอให้ตั้งสำนักงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QC Circle Headquarters) ขึ้นในสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่น (JUSE) ในเดือนพฤษภาคม ปี 1963 ได้มีการเสนอผลงานกลุ่ม QC ที่เมืองเซนได หลังจากนั้น JUSE ได้ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการทำ TQC ขึ้น โดยการจัดสัมมนา QC ของผู้บริหารระดับสูงในปี 1957, 1962 และ การประชุมเสนอผลงาน QC ของผู้บริหารระดับสูงในปี 1963 นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้เริ่มใช้ TQC อย่างจริงจังในต้นทศวรรษ 1960 TQC ได้ แพร่หลายไปสู่ส่วนงานทางด้านวิศวกรรมการตลาด สำนักงาน และงานทางด้านการบริการ ในส่วนของกิจกรรมนั้นได้มีการขยายขอบเขตจากการควบคุมไปสู่การบริหารนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย ดังนั้นในปี 1997 ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเรียกจาก TQC เป็น TQM โดยประเทศต่างๆในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ใช้ชื่อ TQM มาก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลานานแล้ว ศาสตราจารย์ โนริอะคิ คาโน ได้เสนอองค์ประกอบของ TQM ในลักษณะของบ้านคุณภาพ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

บ้านคุณภาพซึ่งได้แสดงโครงสร้างของ TQM นั้น เป็นการสรุปจากการสังเกตการณ์กระบวนการส่งเสริม TQM ของ บริษัทต่างๆในหลายประเทศโดยศาสตราจารย์คาโน และกิจกรรมในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่คุณภาพตามแนวคิดเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัย เทคนิคหรือเสาหลักที่สองเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคเหล่านี้ได้แก่ 7 QC tools, 7 New QC Tools, QC Story และวิธีการต่างๆทางสถิติ

เพื่อให้สามารถส่งเสริมกิจกรรมต่างๆมาสู่คุณภาพให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร สิ่งที่เรียกว่า พาหนะ ในเสาหลักที่สามก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก พาหนะเหล่านี้ ได้แก่ การบริหารเชิงนโยบาย การบริหารงานประจำวัน การบริหารข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม QC ทีมงาน QC การตรวจวินิจฉัยคุณภาพโดยผู้บริหาร และการให้การศึกษาอบรม 

 

จากข้อความข้างต้น จะพบว่าระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) เป็น เพียงปรัชญาของการบริหารจัดการคุณภาพที่ทุกองค์การปรารถนาอยากจะได้และบรรลุ ผลตามแนวความคิดนั้น แต่ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่แน่นอนตายตัวว่าองค์การจะต้องทำอย่างไรจึงจะ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ แต่ถ้าหากองค์การใช้ระบบคุณภาพ ISO9001:2000 มาปรับใช้ก่อนเพื่อให้ระบบการทำงานขององค์การมีระบบพื้นฐานมารองรับก่อน และจะต้องนำมาระบบมาใช้อย่างจริงจังพร้อมกับนำเครื่องมือคุณภาพอื่นๆมาประกอบใช้อย่างเหมาะสม เช่น APQP, MSA, SPC, FMEA, Six Sigma เป็นต้น เพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการทำงานขององค์การให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001:2000 จากนั้นจึงค่อยนำข้อกำหนดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award ; TQA) ซึ่งได้พัฒนามาจากแนวทางของรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของอีกหลายประเทศทั่วโลก

rboonchobThu Dec 08 2011 03:01:41 GMT+0700 (ICT)