boradlaw / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ความหมายของกฎหมายแพ่ง

ความหมายของกฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิ ทรัพย์สิน ของบุคคล ใครกระทำผิดต้อง

โดนลงโทษ หรือ ชำระค่าเสียหาย

yailovesnWed Mar 14 2012 08:55:07 GMT+0700 (ICT)