boradlaw / ความสำคัญของกฎหมาย / ศักดิ์ของกฎหมาย

ศักดิ์ของกฎหมาย

ศักดิ์ของกฎหมาย หรือ ฐานะของกฎหมาย กำหนดขึ้นเพื่อให้มีบุคคลใช้บังคับตามกฎหมาย

มีลักษณะ 3 ประการ

1. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า จะออกมาบังคับ กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ามิได้ นอกเสียจาก

กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจ

2. กฎหมายที่มีฐานะศักดิ์ต่ำกว่า จะขัดแย้งกับ กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ามิได้

3. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า หรือ กฎหมายอาญา จะออกมาเกินอำนาจที่

กฎหมายแม่บท ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่ามิได้

yailovesnWed Mar 14 2012 08:50:30 GMT+0700 (ICT)