bungkheaw / สาระน่ารู้ / ปฏิทินวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
 เดือน มกราคม

 14 มกราคม วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Conservation Day)
 
 เดือน กุมภาพันธ์
 
2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wet Land Day)
 
 เดือน มีนาคม
 13 มีนาคม วันช้างไทย
 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (World forestry day)
 22 มีนาคม วันน้ำโลก (World Water Day)
 22 มีนาคม วันอนุรักษ์โลก
 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยา
 
 เดือน เมษายน
 
2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Cultural Heritage Day)
 7 เมษายน วันอนามัยโลก
 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 13 เมษายน วันประมงแห่งชาติ
 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก( Earth day)
 
 เดือน พฤษภาคม
 
22 พฤษภาคม วันความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day)
 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก
 25 พฤษภาคม วัน car free day
 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
 
 เดือน มิถุนายน
 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
 8 มิถุนายน วันทะเลโลก
 17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
 28 มิถุนายน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล แห่งแรก ( ปี พ.ศ. 2509)
 วันวิสาขบูชาของทุกปี วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
 
 เดือน กรกฏาคม
 
11 กรกฏาคม วันประชากรโลก
 
 เดือน กันยายน
 1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร (Seub Naksatien)
 13 กันยายน วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110 (2541)
 16 กันยายน วันโอโซนโลก(World Ozone Day)
 18 กันยายน วันสถาปนากรมป่าไม้
 18 กันยายน วันประกาศอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนา คู คลองแห่งชาติ ( National River Conservation Day)
 20 กันยายน วันรักต้นไม้
 26 กันยายน วันอนุรักษ์ทะเลโลก
 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ( Clean Up The World Day)
 
 เดือน ตุลาคม

 3 ตุลาคม วันน้ำบาดาล (รอนำเสนอเข้า ครม.)
 4 ตุลาคม วันตั้งถิ่นฐานโลก(World Habitat Day)
 14 ตุลาคม วันมาตรฐานโลก
 21 ตุลาคม วันรักษ์ต้นไม้ประจำของชาติ (National Annual Tee Care Day)
 
 เดือน พฤศจิกายน
 
10 พฤศจิกายน สมัชชาสหประชาชาติประกาสให้ปี 2545 เป็นปีภูเขาสากล (2541)
 16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
 
 เดือน ธันวาคม
 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
 5 ธันวาคม วันพ่อสร้างสรรค์ ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม
 9 ธันวาคม สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก
 14 ธันวาคม วันประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งแรก (สลักพระ จ.กาญจนบุรี)
 15 ธันวาคม ปี 2545 เป็นปีสากลว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 
 

omaga03Wed May 05 2010 16:56:05 GMT+0700 (ICT)