chetsada / กลุ่มเพื่อนเนติ / การสละมรดก

การสละมรดก

๓. การสละมรดก

การสละมรดกเป็นกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแสดงเจตนาที่จะไม่รับมรดก ถ้าทายาทเพียงแต่อยู่เฉยๆ ไม่เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกแม้จะมีเจตนาไม่รับมรดกก็ไม่เป็นการสละมรดก

ข้อสังเกต การสละมรดกจะทำได้เมื่อเจ้ามรดกตายแล้วเท่านั้น หากเจ้ามรดกยังไม่ตายย่อมไม่มีมรดกที่จะสละได้

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสละมรดก

(๑) การสละมรดกจะทำเพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้

(๒) การสละมรดกต้องไม่มีเจตนาเจาะจงส่วนของตนที่สละแล้วนั้นตกได้แก่ทายาทคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะหรือยอมรับแบ่งทรัพย์ที่มีราคาน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้เพราะจะกลายเป็นเรื่องแบ่งทรัพย์มรดกโดยการประนีประนอมยอมความ

(๓) ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้สละมรดกต้องเป็นทรัพย์สินของทายามผู้ให้ค่าตอบแทนนั้นเอง ถ้าเป็นทรัพย์สินในกองมรดกหรือส่วนมรดกที่ทายาทผู้ให้จะได้รับก็จะเป็นเรื่องการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์มรดกกันไม่ใช่สละมรดก

วิธีการสละมรดก

(๑) ทำเป็นหนังสือมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

ข้อสังเกต ผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดการงานของตนเองได้ตามมาตรา ๓๒ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี และได้รับอนุมัติจากศาลแล้วจึงจะทำให้การสละมรดกนั้นบังเกิดผล

pim203852Sun May 30 2010 19:37:14 GMT+0700 (ICT)