civilkpppoa / ก่อนใช้งานบอร์ด ขอว่าที่นายช่างได้แนะนำตัวหน่อย / เรื่องการ ไปยื่นหนังสือที่อบจ.กำแพงเพชร คับ

เรื่องการ ไปยื่นหนังสือที่อบจ.กำแพงเพชร คับ

สวัสดี คับ
สำหรับเรื่องยื่นหนังสือ ที่ อบจ. กำแพงเพชร น่ะ คับ ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
 
1. พวกเราไปที่ อบจ.กำแพงเพชร สำนักปลัด   พวกเราก็บอกว่า" จะมายื่นหนังสือเรื่องการขอใช้บัญชี โดยจะขอให้ใช้บัญชีได้  ภายในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร "  เรากำลังจะยื่นหนังสือกัน  ก็มีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือและเปิดอ่านหนังสือของพวกเรา  และเจ้าหน้าที่ก็ได้ ตอบคำถาม ดังนี้ครับ
     ตอบตาม ในประกาศเลยครับ   คือ   "อบจ.กำแพงเพชร ไม่อนุญาต ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ใช้บัญชี  ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หมายถึง อบต. เทศบาล  ภายในจังหวัดกำแพงเพชร)     
      "อบจ.กำแพงเพชรจะเรียกบรรจุแต่งตั้งเองตามลำดับ ที่สอบแข่งขันได้คับ "
     " ซึ่ง อบจ.อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26  กันยายน  2549   คับ "
2. พวกเราถามว่า "จะมีโอกาสที่อบจ.กำแพงเพชรจะเปลี่ยนแปลงประกาศ ให้ใช้บัญชีได้ภายในจังหวัดกำแพงเพชร หรือไม่"  เจ้าหน้าที่ ตอบคำถามดังนี้ คับ
    
"  อบจ.กำแพงเพชรไม่มีอำนาจ เปลี่ยนแปลงประกาศเองได้  เพราะ หลักเกณฑ์การสอบ บรรจุแข่งขัน ใช้ตาม ประกาศ ก.จ.จ.กำแพงเพชร  ชึ่ง  ก.จ.จ.กำแพงเพชร ก็ อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ.  ( ก.กลาง  ที่ กรุงเทพ)  ซึ่งระบุไว้ชัดเจนเช่นกัน    "
และเจ้าหน้าที่ ก็บอกว่า
" ที่พวกน้องทำหนังสือมายื่น ต่อ อบจ.กำแพงเพชร ก็ ไม่ได้ผิด อะไร สามารถยื่น ได้ แต่ ก็จะได้ คำตอบตามแบบข้างบนนี้ คับ " เจ้าหน้าที่ อบจ.ได้แนะนำว่าลองไปปรึกษา ก.จ.จ. กำแพงเพชร ดูมั้ย ที่ศาลากลางจังหวัด ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เผื่อว่าจะได้คำตอบที่กระจ่าง หรือ วิธีการ ที่ดี ก็ได้ " 
พวกเราก็เลย ไป ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ครับ

phuttanMon May 10 2010 10:25:34 GMT+0700 (ICT)