civilkpppoa / อ้าว! ชาวบัญชีนายช่าง รวมตัวกันที่นี่ครับ / เรายังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อ่านเรื่องนรี้ดูเผื่อต้องการแนวร่วมครับ

เรายังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อ่านเรื่องนรี้ดูเผื่อต้องการแนวร่วมครับ

อยากให้มีการใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้ (โปรดเข้ามาแสดงความคิดเห็น)  พร้อมหาแนวร่วมทุกจังหวัด  ใครไม่ทำเราทำ วาจานั้นสำคัญ กลับคำไม่ได้

อยากให้มีการใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้หรือไม่   (กำลังหาแนวร่วมเพื่อปฏิบัติการ)
เราขอแค่ผู้นำ+ทีมงานเท่านั้น
ให้ ล่ารายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ของท้องถิ่นทั้งหมด ปี 49+ปี51
โดยให้ทุกคน มาลงชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและใบผ่าน ภาค ก ให้มากที่สุด ให้เกิน  20,000 ก็ยังดี
จากนั้นขอผู้กล้าและทีมงานไปยื่นเรื่องกับท่านนายก รัฐมนตรีเลย ดีกว่าจะมาตั้งกระทู้ให้นายกตอบเสียเวลาเปล่าไม่มีเอกสาร  ตามเรื่องไม่ได้
โดยเรื่องที่จะขอให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนคือ
1.ขอ ให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้
2.ใบรับรองภาค ก ให้ใช้ได้ตลอดไป  ไม่มีวันหมดอายุ ให้ใช้มาตราฐานเดียวกับ กพ.
ขอแค่สองข้อนี้ก่อน
แต่ ต้องขอแรงพี่น้องที่มีเวลาและอยู่ใกล้จังหวัดที่เปิดสอบ  ช่วยโดยตั้งโต๊ะล่ารายชื่อครับ
หรือใครเห็นว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้  ลองเสนอมาครับ ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆครับ

ใครที่พอมีเวลาและจะสละเวลา ได้ขอให้ลงชื่อไว้

ขอเพียงแค่ความคิดเห็นครับ  จะได้รวบรวมไว้เป็นข้อมูลว่าจะมีจำนวนมากพอหรือไม่
ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลา เราตั้งโต๊ะขึ้นมาจริงๆไม่มีใครเอาด้วยก็เสียเวลาเปล่านะครับ(จริงจรังนะ ครับ)

ใครที่จะอาสา PM มาแจ้งชื่อเล่นและจังหวัดไว้ครับ
ตอนนี้ขอ รวบรวมผู้อาสาให้ได้ทุกจังหวัดครับ ตอนนี้คิดไว้ 2 แนวทาง
1.ตั้งโต๊ะ จังหวัดที่เปิดสอบ
2.ขอแนวร่วมแต่ละจังหวัดรวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารแล้ว ค่อยมารวมกันอีกที
แต่ตอนนี้ขออาสาสมัครด้วยครับ  พี่น้องที่อยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพได้ยิ่งดีครับ m;4


เคยมีคนสู้ มาแล้วครับ แล้วเราล่ะ
http://www.thailocalgov.com/matikoabt_2551/December_51.html

๗)ขอ ความเป็นธรรมกรณีใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ามจังหวัด
                -ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้มีการใช้บัญชีข้ามจังหวัดของ  ก.อบต.จัหงวัดอยุธยา ,ลพบุรี และสระบุรี ตามที่ นายภูธร นิ่มนวล  ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ขึ้นบัญชีภาค ก.ปี ๒๕๔๙ (ภาค ข ของ ก.อบต.จังหวัด)  แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธาน ก.จ.,ก.ท. ก.อบต.  เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องการออกมาตรการเยียวยาเพื่อคุ้มครอง ยกเว้น  หรืออนุโลม ให้เครือข่ายผู้ขึ้นบัญชีท้องถิ่นภาค ก. ปี ๒๕๔๙ (ภาค ข ของ  ก.อบต.จังหวัด) แห่งประเทศไทย อันประกอบไปด้วยบัญชีผู้สอบแข่งขันของ  ก.อบต.จังหวัดอยุธยา ก.อบต.จังหวัดลพบุรี และ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี  ให้สามารถใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้เป็นปกติเช่นเดียวกับบัญชีสอบแข่งขันของ  อปท.จำนวน ๑๑ แห่ง ที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้  เนื่องจาก กรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของท้องถิ่น ทั้ง ๑๑  แห่งตามที่ผู้ร้องขอความเป็นธรรมอ้างถึงนั้น  เจ้าของบัญชีสามารถอนุญาตให้ท้องถิ่นอื่นใช้บัญชีได้เป็นการทั่วไปเนื่องจาก  เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่เมื่อครั้งดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน นั้นได้ระบุว่า  สามารถอนุญาตให้ท้องถิ่นอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์การสอบ แข่งขันซึ่งมีสภาพเป็น กฎ ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปในขณะนั้น ดังนั้น  เมื่อภายหลัง ก.อบต.และ ก.อบต.จังหวัด  ได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บัญชีขึ้นใหม่ ว่า ไม่สามารถให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัด จึงไม่ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ใหม่  ตามหลักความแน่นอนชัดเจนแห่งกฎที่บุคคลทั่วไปได้รับทราบและปฏิบัติตาม เงื่อนไขแห่งกฎนั้นแล้ว
               -สำหรับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ  ก.อบต.จังหวัดอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี  ที่ผู้ร้องขอความเป็นธรรมอ้างถึงนั้น  เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ดำเนินการภายหลังหลักเกณฑ์ใหม่ที่ได้กำหนด เงื่อนไขไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีข้ามจังหวัดมีผลใช้บังคับแล้ว  และได้ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ผู้สนใจสมัครสอบ แข่งขันได้รับทราบเป็นการทั่วไปไว้แล้ว 

ผมยังทำอยู่นะครับไม่ได้ ล้มโครงการ  ตอนนี้หาหนังสือประกาศที่จะใช้อ้างอิงอยู่ครับ
ใครที่มี มติ  ก.อบจ. ,ก.อบต. ,ก.เทศบาล  ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กพ.  2549 บ้างขอด้วยครับ
และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ ของ ก.อบจ.  ,ก.อบต. ,ก.เทศบาล   เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ  ทุกฉบับรวมทั้งฉบับแก้ไขด้วย  ที่ผมมีพอหาได้เฉพาะในเว็บของกรมส่งเสริมเท่านั้น  อยากได้ฉบับแรกๆครับจะนำมาประกอบหนังสือที่จะยื่นครับ

ที่ทำไม่ใช่ เพราะสอบติดลำพูน แต่ที่ทำเพราะเพื่อนมันขอให้ช่วยทำ  เราก็เห็นด้วยแต่ไม่มีแนวร่วม แม้จะมีทุนแต่คนช่วยไม่มี  หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เรากลับมองว่าทุกคนได้ประโยชน์  แต่ถ้าทำไปแล้วจะถูกด่าก็ยอม(รับปากไปแล้วจะเสียคำพูด)

ตอนนี้แนวทาง น่าจะให้เพื่อนๆโหลดแบบฟอร์มไปช่วยกันล่ารายชื่อหรือใครที่มีเวลาจะตั้งโต๊ะ จังหวัดที่เปิดสอบก็จะดีมากๆ
ยังไงจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

บทความจากกระทู้ของ http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13518.0/wap2.html อย่าหมดหวังมีเพื่อนตั้งเยอะ

555+ วันเฉลิม

tonbigsTue Jun 22 2010 23:17:21 GMT+0700 (ICT)