civilkpppoa / อ้าว! ชาวบัญชีนายช่าง รวมตัวกันที่นี่ครับ / ขอออกความคิดห็นนิดหนึ่งครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะ)

ขอออกความคิดห็นนิดหนึ่งครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะ)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา 5  ในองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ-บริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

                     (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

                     (2)  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น    ซึ่ง     ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

                     (3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน

                     (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ   หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

tonbigsFri Jun 25 2010 20:49:55 GMT+0700 (ICT)