deenursinghome / บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ / บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ


หน้าที่ หลัก

ดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดย อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

จัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ดูแลเรื่องปัจสาวะและอุจจาระ ดูแลเรื่องผ้าอ้อม  และอื่นๆ

deenursinghomeSat Jul 16 2011 15:04:37 GMT+0700 (ICT)