dormitory5 / เกี่ยวกับเรา / เกี่ยวกับเรา > หอพัก 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เกี่ยวกับเรา > หอพัก 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

                 [hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/06/20/17/dormitory5-2012-06-20-1340187267-664839885950084780.gif[/hs]

หอพัก 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

หอพัก 5 มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ (สรัสจันทร) เป็นหอพักประเภทชายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยเป็นอาคารสูง 4 ชั้น แบ่งเป็น 6 ชั้นตอน คือ 2A 2B 3A 3B 4A และ 4B โดยจำแนกนักเรียนตามชั้นตอนดังต่อไปนี้
ชั้นตอน 2A นักเรียนชายชั้น ม.4
ชั้นตอน 2B นักเรียนชายชั้น ม.4
ชั้นตอน 3A นักเรียนชายชั้น ม.2
ชั้นตอน 3B นักเรียนชายชั้น ม.1/1 และ ม.1/2
ชั้นตอน 4A นักเรียนชายชั้น ม.5/1 ม.5/2 และ ม.6/1
ชั้นตอน 4B นักเรียนชายชั้น ม.1/3 และ ม.1/4

พร้อม ครูหอพัก จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายทองดี   สาลีมา
2. นายอนุชิต   ชัยเรียบ
3. นายพีระพงษ์   เตียนจันทึก

dormitory5Thu Jun 21 2012 01:29:03 GMT+0700 (ICT)