dsmu / กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมส์ / กิจกรรมประจำเดือน TOP นักฆ่า ผู้ที่อันดับการฆ่ามากที่สุดประจำเดือน จะได้รับรางวัล

กิจกรรมประจำเดือน TOP นักฆ่า ผู้ที่อันดับการฆ่ามากที่สุดประจำเดือน จะได้รับรางวัล

กิจกรรม เริ่ม ตั้งแต่เดือน มี.ค.56 เป็นต้นไป

กิจกรรม Top นักฆ่า เป็นกิจกรรมประจำเดือน  ผู้เล่นที่เป็นนักฆ่า มากที่สุด แต่ละเดือน จะได้รับรางวัล ดังนี้

ระยะเวลา นับกิจกรรม Top นักฆ่า ตั้งแต่ ต้นเดือน ถึง สิ้นเดือน ของเดือน นั้น ๆ

Top นักฆ่า อันดับที่ 1  ได้อาวุธใหม่ +15 2 เล่ม  (สามารถเลือกอาวุธ ตั้งชื่ออาวุธ สีอาวุธได้ ได้เอง)

Top นักฆ่า อันดับที่ 2  ได้อาวุธใหม่ +15 2 เล่ม

Top นักฆ่า อันดับที่ 3  ได้อาวุธใหม่ +14

Top นักฆ่า อันดับที่ 4  ได้อาวุธใหม่ +13

Top นักฆ่า อันดับที่ 5  ได้อาวุธใหม่ +12

สำหรับอาวุธใหม่ ผู้ที่ได้ Top นักฆ่า อันดับที่ 1 เป็นผู้เลือกอาวุธ ตั้งชื่ออาวุธ เลือกสีอาวุธ โดยจะทำการอัพเดท ภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผู้เล่นสามารถเช็คอันดับ นักฆ่า ของตัวเองได้ทางหน้าเวป
http://dsmu.sytes.net/index.php?page_id=topkillers

** หมายเหตุ ผู้เล่นที่ได้รับรางวัล Top นักฆ่า มีสิทธิ์รับรางวัล เดือน เว้น เดือน เท่านั้gmdsmuThu Feb 28 2013 06:59:14 GMT+0700 (ICT)