ee4years / สนทนาปัญหา PROJECT / หัวข้อโปรเจ็ค (สำหรับน้องๆ)

หัวข้อโปรเจ็ค (สำหรับน้องๆ)

หัวข้อโปรเจ็ค (สำหรับน้องๆ) ที่ยังไม่มีหัวข้อนะคับ


การควบคุมอุณหภูมิของเตาความร้อนด้วยระบบควบคุมแบบฟัซซี
ระดับความปลอดภัยของศีรษะมนุษย์จากวิทยุมือถือ
สายอากาศเฮลิกซ์
การวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม MATHEMATICA
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ 80C196KB
ชุดเปลี่ยนสัญญาณมัลติเพล็กทางความถี่เป็นสัญญาณมัลติเพล็กทางเวลา
การมอดูเลตแบบเดลตา
การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ วัดแรงบิด, ความเร็ว และ กำลัง ของเครื่องจักรกระแสตรง
การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การพัฒนาเครื่องวัดความหนืด
ระบบค้นหาตำแหน่งโดยอาศัยเครือข่ายแบบเซลลูลาร์
การกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองแบบปรับตัวเอง
การควบคุมแขนกลด้วยอุปกรณ์ควบคุมภายนอก
แบบจำลองการเกิดภาวะลัดวงจรของระบบส่งกำลังไฟฟ้า ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ชุดเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์

Max_Plus2Thu Oct 22 2009 17:22:03 GMT+0700 (ICT)