ee51 / โปรแกรม / โหลดโปรแกรม MATLAB 7.0.1 By Torrent

โหลดโปรแกรม MATLAB 7.0.1 By Torrent

     
http://visl.technion.ac.il/projects/2005w07/matlab7_logo.jpg


         ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม เราพบว่ากลุ่มข้อมูลที่จะต้องพิจารณาอาจจะเป็นตัวเลขเพียง
ตัวเดียว หรือ scalar หรืออาจเป็นกลุ่มของข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปของ vector หรือ matrix ก็ได้ สําหรับ
MATLAB แล้วโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการจัดให้อยู่ในรูปของ matrix ทั้งหมดคือ
- จะถือว่า scalar คือ matrix ขนาด [1 x 1]
-ส่วน vector สามารถจะจัดอยูในรูป row matrix [ n x 1] หรือ column matrix [1 x n] ซึ่งนิยมเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า row vector และ column vector ตามลําดับ
การตั้งชื่อตัวแปรใน MATLAB มีเงื่อนไขต่อไปนี้
-ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
-ชื่อตัวแปรจะบรรจุด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ underscore ( _ ) ได้
- ชื่อตัวแปรจะยาวเพียงใดก็ได้แต่ MATLAB จะจดจําชื่อตัวแปรและแยกตัวแปรสองตัวออก
จากกันด้วยอักษรเพียง 19 ตัวแรกเท่านั้น
- MATLAB เป็น case-sensitive variable ดังนั้นการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กจะเก็บไว้ใน
หน่วยความจําต่างกัน เช่นตัวแปร xA, xa, XA จะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน
- ควรตั้งชื่อตัวแปรให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้จําได้ว่าตัวแปรเหล่านั้นแทนค่าของอะไร เพื่อไม่ให้เกิดการ
สับสนเมื่อต้องการที่จะแก้ไขโปรแกรม
การกําหนดค่าตัวแปร
การกําหนดค่าตัวแปร หรือ assignment statement จะใช้เครื่องหมาย ‘=’ ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
ตัวแปร = ค่าของตัวแปร
- ถ้าค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขตัวเดียว อาจกําหนดเป็นตัวเลขไปเลยก็ได้ เช่นถ้าต้องการให้ตัว
แปร A มีค่า 1
A = 1
Basic Operation 21
- ถ้าค่าของตัวแปรเป็น vector หรือ matrix ต้องกําหนดในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่ [ ]
- ค่าที่จะกําหนดในลักษณะของแถวนอน (row) ค่าแต่ละ elements ใน row เดียวกัน
อาจจะแยกจากกันด้วยช่องว่าง (space) หรือ comma ก็ได้เช่น
A = [1, 2, 3]
หรือ A = [1 2 3]

- ในกรณีที่ row ยาวมาก จนต้องเขียนต่อบรรทัดใหม่ให้ใช้สัญลักษณ ellipsis คือ comma แล้ว
ตามด้วยจุด 3 จุด เช่น
a = [1, 2, 3,...
4 ,5, 6]
จะได้ a เป็น matrix ขนาด [1 x 6]
+MATLAB ยินยอมให้มีการกําหนดค่า matrix ใหม่โดยใช้ matrix เดิมเข้าช่วย เช่น
a = [1 2 3]
b = [0 a]
Basic Operation 22
จะได้ b เป็น b = [0 1 2 3]
โดยทั่วไป เมื่อมีการกําหนดค่าตัวแปร MATLAB จะมีการแสดงข้อมูลกลับ (echo) เพื่อให้ผู้ใช้
รับทราบการยืนยันข้อมูลที่ส่งเข้าสู่หน่วยความจํา เช่น ถ้าพิมพ์
a = [1, 2, 3]
จะพบว่า MATLAB ตอบกลับว่า
a =
1 2 3
ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว หากว่าไม่ต้องการให้ MATLAB ยืนยันข้อมูลกลับมา ให้ใช้ semicolon
ลงด้านท้ายของข้อมูล เช่น
a = [1, 2, 3];
ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการ echo ของข้อมูล หากว่าไม่มีการกําหนดค่าตัวแปรที่จะเป็นคําตอบ
MATLAB จะตั้งชื่อตัวแปรนั้นอัตโนมัติโดยใช้ตัวแปร ans
- ในการหัดใช้ MATLAB ในครั้งแรกๆท่านอาจจะไม่ชํานาญจึงอาจทําให้การป้อนข้อมูลหรือคําสั่งผิดพลาด
ได้ ดังนั้นจึงควรให้เครื่อง echo ค่ากลับมาก่อน เมื่อท่านชํานาญแล้วจึงงดใช้ echo
-เราสามารถเปลี่ยนค่า element ของ matrix ได้โดยใช้ index กําหนดค่านั้น ๆ เช่นหากเรากําหนด
a = [1, 2; 3, 4]
ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าที่ row 1 column 2 จาก 2 เปน 5 สามารถทําได้โดย
a(1,2) = 5
จะได้ว่า matrix a เป็น
a =
1 5
3 4
ถ้า matrix เป็น single row หรือ single column matrix อาจใช้ index ตัวเดียวได้ เช่นถ้า matrix
a = [1 2 3]
เราอาจกําหนด
a(3) = 5
เราจะได้ a มีค่าเป็น
a = [1 2 5]
Basic Operation 23
- ถ้า a = [1 2 3] แล้วเรากําหนด a(7) = 5 เราจะได้ a มีค่าเป็น
a = [1 2 0 0 0 0 5]
ซึ่ง MATLAB จะเพิ่ม element จาก 3 เป
้็น 7 ทันที แล้วกําหนดค่า element ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการ
กําหนดค่าให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ
- การดูค่าตัวแปรที่บรรจุอยู่ในความจําของ MATLAB อาจใช้ คําสั่งได้ 3 คําสั่งคือ
who จะบอกชื่อตัวแปร ทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจํา
whos จะบอกทั้งขนาด, จํานวน byte ที่ใช้ในหน่วยความจํา และ ชนิดของตัวแรปแต่
ละตัวที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
size จะบอกขนาดของตัวแปรที่เปนทั้ง matrix และ array เช่นถ้า a =
ค่าพิเศษของ MATLAB
ค่าต่อไปนี้เป็นค่าที่กําหนดขึ้นพิเศษ เป็นค่าที่กําหนดไว้แต่ครั้งแรกเมื่อเรียก MATLAB ขึ้นมาใช้
และไม่ควรจะมีการใช้ชื่อตัวแปรเหล่านี้กําหนดเป็นค่าอื่นเพราะจะทําให้สับสนได้ ค่าพิเศษมีดังต่อไปนี้
pi ใช้แทนค่า π ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14159
i และ j แทน imaginary valve ซึ่งมีค่า −1
Basic Operation 26
Inf แทน infinity ส่วนมากจะเกิดจากการหารจํานวนใดๆ ด้วยศูนย์
NaN แทน Not-a-Number แทนค่าที่ทางคณิตศาสตร์ไม่ได้นิยาม (undefined) เช่น 0 ÷ 0
clock เวลาปัจจุบันที่มีการเรียกค่านี้ใช้ซึ่งเป็นเวลาตามนาฬิกาของ Computer ที่กําลัง
ทํางานอยู่
date วันใน format วัน-เดือน-ปี เช่น 1-jan-07
eps แทน floating-point precision ของเครื่อง computer ที่กําลังทํางานอยู่
ans แทนค่าที่คํานวณครั้งหลังสุดที่ไม่มีการกําหนดค่าอื่นใด
- Matrix พิเศษของ MATLAB
Matrix พิเศษที่สามารถให้ MATLAB สร้างขึ้น ประกอบด้วย matrix หลายแบบด้วยกันคือ
rand(m,n) เป็นการสร้าง matrix ขนาด [m x n] ที่แต่ละ element เป็นค่าสุ่มจากตัวเลข
ในช่วง 0 – 1
หรือใช้ rand(m) สําหรับ square matrix
hilb(N) เป็นการสร้าง Hilbert matrix คือ matrix ขนาด [N x N] ที่ element มีค่าเท่ากับ
( ) 1
1
− + j i
magic(N) เป็นการสร้าง square matrix ขนาด [N x N] จากจํานวนเต็ม 1 จนถึง N2 โดยที่
ผลรวมของ element ในแตละ row, column และใน diagonal จะมีค่าเท่ากัน
สําหรับ N ที่มีค่าเท่ากับ 1, 3, 4, 5,…
zeros(m,n) เป็นการสร้าง matrix ขนาด [m x n] ที่มีทุก element เท่ากับศูนย์
ones(m,n) เป็นการสร้าง matrix ขนาด [m x n] ที่มีทุก element มีค่าเท่ากับ 1
eye(m,n) เป็นการสร้าง matrix ขนาด [m x n] ที่มี element ในแนว diagonal เท่ากับ 1
นอกนั้นเป็นศูนย์ ซึ่ง matrix นี้ ไม่จําเป็นต้องเป็น square matrix
linspace(a,b,n)
เป็นการสร้าง row vector ขนาด 1 x n โดยค่าแรกจะเท่ากับ a และค่าสุดท้ายจะ
เป็น b โดยค่อยๆ เพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน จํานวน n ค่า ถ้าหากไม่กําหนดค่า n ไว้ MATLAB จะใช้ค่า n เท่ากับ 100

logspace(a,b,n)
เป็นการสร้าง row vector ขนาด 1 x n โดยค่าแรกจะเท่ากับ a และค่าสุดท้ายจะ
เป็น b โดยค่อยๆ เพิ่มขึ้นตาม logarithmic จํานวน n ค่า หากไม่กําหนดค่า n ไว้
MATLAB จะใช้ค่า n เท่ากับ 100


***** มันเป็น file ต้องโหลด Bittorrent เอานะ นานหน่อยก็เปิดค้างไว้เดวมันโหลดมันเอง หาที่มันแยกโหลดไม่ได้อ่า file ใหญ่จัด โทดทีนะ
^^ *****


File Download By Bittorrent :

http://thepiratebay.org/details.php?id=3300567

tonzeeWed Nov 11 2009 19:43:24 GMT+0700 (ICT)