gtalg / Yakuza / มารู้จัก Yakuza

มารู้จัก Yakuza

สโลแกน : Still a long future / อนาคตยังอีกยาวไกล

กฎ
1.ไม่มีพันธมิตร ฉะนั้นยิงหมดไม่เว้น ตำรวจ
2.ไม่ทิ้งเพื่อน
3.จริงใจ
4.ไม่เก่งไม่เป็นไร

ถ้าอยากคุยมา Teamspeak ได้
ip  ap.ps4server.com:5555
ห้อง eCrp - Group พาส ecrp

Arty_ECThu Apr 21 2011 23:50:05 GMT+0700 (ICT)