gtalg / กิจกรรม / [ประกาศผล] กิจกรรมประกวด Mod รถ

[ประกาศผล] กิจกรรมประกวด Mod รถ

ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวด Mods รถสวย ได้แก่.

อันดับที่ 1 Arty_EC

อันดับที่ 2
[M]aOrTer_Z[H]aiza

อันดับที่ 3   [A]rOunD_S[L]iPzMetalBitezeSun Apr 24 2011 00:38:05 GMT+0700 (ICT)