hadaopitlok / บทความรู้ทั่วไปทางการเกษตร / วิธีการใส่ปุ๋ยสำหรับนาข้าว

วิธีการใส่ปุ๋ยสำหรับนาข้าว

นาข้าว  การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีความแตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์และลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่นระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ

วิธีการใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.การใส่ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง เช่น พันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทุก
   ฤดูกาล และเก็บเกี่ยวตามอายุการเจริญเติบโต ที่ปลูกในดินชนิดต่างๆ ดังนี้
   
   1.1 ในดินที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วนปนทราย มีการใส่ปุ๋ย ดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ เลือกใช้ปุ๋ยอย่างนี้
            ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 18-22-0 , 20-20-0 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย ได้ดังนี้
           ปุ๋ยสูตร 20-0-0 , 25-0-0 หรือ 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1 
  
   1.2 ในดินนาที่เป็นดินทราย ดินร่วนทราย  มีการใส่ปุ๋ยดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ เลือกใช้ปุ๋ยอย่างนี้
           ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 18-22-0 , 20-20-0 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1         
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย ได้ดังนี้
           ปุ๋ยสูตร 20-0-0 , 25-0-0 หรือ 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1

2.การใช้ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อแสง ได้แก่ พันธุ์ข้าวที่ต้องปลูกเก็บเกี่ยว
   ได้เฉพาะในฤดูนาปี
  
   2.1 การใส่ปุ๋ยดินนาที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วน  ดินร่วนปนดินเหนียว
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ เลือกใช้ปุ๋ยอย่างนี้
            ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 18-22-0 , 20-20-0 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย ได้ดังนี้
           ปุ๋ยสูตร 20-0-0 , 25-0-0 หรือ 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
  
   2.2 ในดินนาที่เป็นดินทราย  ดินร่วนทราย  ดินทรายร่วน
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ 
            ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 18-22-0 , 16-16-8  ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า  
            ปุ๋ยสูตร 20-0-0 , 25-0-0 หรือ 46-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )


หมายเหตุ** จะให้เกิดผลดี ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ
                 บริษัท ห้าดาวเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งมีสูตรเฉพาะตัวสำหรับนาข้าว
                             
            

   

WebmasterSat Oct 31 2009 13:06:59 GMT+0700 (ICT)