hadaopitlok / บทความรู้ทั่วไปทางการเกษตร / พันธุ์ข้าว

พันธุ์ข้าว

 

พันธุ์ข้าว

 

1.      ข้าวนาสวนพันธุ์ดี  ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ในเขตที่มีการชลประทานหรือควบคุมน้ำได้ทุกภาค  

 

ได้แก่พันธุ์ กข 1  กข 2  กข 3  กข 4  กข 5  กข 7  กข 9  กข 10  กข 11  กข 23  กข 25  สุพรรณบุรี 60     

 

พิษณุโลก 60-2  สุพรรณบุรี 90  ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  สุพรรณบุรี 2  และข้าวเหนียวแพร่

 

 

 

      2.   ข้าวนาสวนพันธุ์ดี  เหมาะสำหรับนาปีภาคเหนือ ได้แก่  กข 6  ขาวดอกมะลิ 105  เหนียวสันป่าตอง 

 

            เหมยนอง 62 เอ็ม และเหลืองใหญ่ 148

 

 

 

      3.   ข้าวนาสวนพันธุ์ดี  เหมาะสำหรับนาปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  กข 6  กข8  กข 15

 

ขาวดอกมะลิ 105  ขาวตาแห้ง 17  ขาวปากหม้อ 148  ชุมแพ 60  น้ำสะกุย 19   เหนียวสันป่าตอง 

 

เหนียวอุบล 1  หางยี 71  และเหนียวอุบล 2

 

                                                                                                

 

      4.  ข้าวนาสวนพันธุ์ดี  เหมาะสำหรับนาปีภาคกลาง  ได้แก่  กข 27  เก้ารวง 88  ขาวตาแห้ง 17   ขาวปาก-

 

           หม้อ148  ปทุมธานี 60  พิษณุโลก 60-1 นางมลเอส-4  เหลืองประทิว 123 และข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1

 

 

 

5.      ข้าวนาสวนพันธุ์ดี  เหมาะสำหรับนาปีภาคใต้  ได้แก่  กข 13  แก่นจันทร์ พัทลุง 60  นางพญา 132 

 

            เผือกน้ำ 43  พวงไร่ 2  เฉี้ยงพัทลุง  ลูกแดงปัตตานี  และเล็บนกปัตตานี

 

 

 

6.   ข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึกพันธุ์ดี  ได้แก่  กข 17  กข 19  หันตรา 60  ตะเภาแก้ว 161  นางฉลอง ปิ่นแก้ว   

 

      56  เล็บมือนาง 111  พลายงามปราจีนบุรี  และ ข้าวเจ้าปราจีนบุรี 1

 

 

 

7.   ข้าวไร่พันธุ์ดี  ได้แก่ กู้เมืองหลวง  ข้าวโป่งไคร้  เจ้าฮ่อ  ซิวแม่จัน  ดอกพะยอม  น้ำรู และ อาร์ 258

 

 

 

fulerTue Nov 10 2009 09:13:33 GMT+0700 (ICT)