happyminecraft / Minecraft News / [เว็บ] Website Update 1.0

[เว็บ] Website Update 1.0

        Website Update 1.0
   
จะมีการอัพเดตเว็บไซต์ในเรื่องหลายอย่างๆซึ่งการอัพเดตครั่งนี้ จะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 17 กันยายน 2555
โดยจะมีการอัพเดตดังนี้
-จะ Reset ทุกหมวดหมู่ในเว็บ (Minecraft Giving , Minecraft Talking, Minecraft ...)
-จะมีการอัพเดตระบบอื่นๆ เช่น ระบบภาพต่างๆ ระบบ Emotion
-จะมีการเปลี่ยนเรื่อง Chatbox ใหม่ ป้องกันไม่ให้คนภายนอกใช้ เฉพาะสมาชิก
-จะเเก้ไขธีมของเว็บใหม่

Water CreatureSun Sep 16 2012 12:12:08 GMT+0700 (ICT)