harata / วิดีโอคลิป / ฟ้อนละคร

ฟ้อนละคร


การฟ้อนละครผู้ไทยหรือฟ้อนด้วยมือ เป็นชื่อเรียกศิลปการฟ้อนของชาวอีสานชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่ปรากฎหลักฐานที่ชัดเจน  หากแต่มีหลักฐานที่น่าตั้งข้อสันนิษฐานได้ คือ ครั้งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  เสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลอุดร  และมณฑลอีสาน  ในรัชสมัยรัชกาลที่  5  ชาวอีสานได้เตรียมการฟ้อนถวายหลายชุด  และหนึ่งในนั้นก็มีฟ้อนละครรวมอยู่ด้วยปัจจุบันมี  การฟ้อนละคร  มีที่บ้านโพน  เท่านั้นด้วยมือ   เป็นภาษาผู้ไทย  แปลว่า  กรวยมือ  โดยเรียกจากลักษณะการสวมเล็บที่นิ้วมือ

ROTE@PuthaiMon Sep 06 2010 16:39:24 GMT+0700 (ICT)