hero / คุยกันแบบกันเอง / สบายๆๆเอาไว้อ่านเล่นนะ เข้ามาช้วยกันลงไว่อ่านกันนะ

สบายๆๆเอาไว้อ่านเล่นนะ เข้ามาช้วยกันลงไว่อ่านกันนะ


จีบผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้า

จีบผู้หญิงมารยาอย่าใจร้อน

จีบผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่งอน

จีบผู้หญิงใจอ่อนต้องอ่อนตาม

จีบผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก

จีบผู้หญิงหุบปากต้องหมั่นถาม

จีบผู้หญิงนุ่มนวลอย่าลวนลาม

จีบผู้หญิงรูปงามอย่าวางโต

จีบผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่ง

จีบผู้หญิงรวยสตางค์ต้องวางโก้

จีบผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโว

จีบผู้หญิงหยิ่งยโสอย่าขัดใจ

จีบผู้หญิงรูปชั่วต้องยอยก

จีบผู้หญิงของตกต้องเก็บให้

จีบผู้หญิงใจร้อนอย่ามือไว

จีบผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือน

จีบผู้หญิงนักเดินทางต้องเงินหนัก

จีบผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อน

จีบผู้หญิงรุ่นน้องต้องคอยเตือน

จีบผู้หญิงเป็นเพื่อนต้องใจเย็น

จีบผู้หญิงเปรี้ยวๆ ต้องเกี้ยวคล่อง

จีบผู้หญิงจองหองทุกข์ระเข็ญ

จีบผู้หญิงลวดลายต้องไล่เป็น

จีบผู้หญิงทำตัวเด่นเด่นตามไป

จีบผู้หญิงจีบยังไงไม่ให้แห้ว

จีบผู้หญิงได้แล้วอย่าผลักไส

จีบผู้หญิงตามจีบตามตื๊อไป

จีบผู้หญิงจีบให้ได้จีบให้เป็น

tagropitWed Jan 12 2011 01:58:58 GMT+0700 (ICT)