icdontum / ทีมงานคุณภาพ IC / การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

- การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

                     การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ควรสวมเครื่องป้องกันร่างกายอย่างถูกวิธี เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะให้บริการผู้ป่วย  เช่นการสวม Mask ควรสวมปิดทั้งปากและจมูก  หรือถ้ามีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเลือด สารคัดหลั่งและสารน้ำของร่างกายกระเด็นเข้าหน้าและตา ควรสวมแว่นตาป้องกันตา  ส่วนเสื้อคลุมใช้ป้องกันสารคัดหลั่งซึมเปื้อนผ้า เป็นต้น

                การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลนั้น  ถ้าใช่มากเกินไปจะทำให้ปฏิบัติงานไม่สะดวก เสียเวลา เสียเงินในการจัดหาวัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ปริมาณการสัมผัสสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อที่สามารถติดต่อได้ปริมาณมากน้อยต่างกัน โดยจำแนกความเข้มข้นหรือตามจำนวนเชื้อโรคที่ตรวจพบในสารน้ำจากร่างกาย  ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

         1.  Very High  หมายถึง  พบเชื้อโรคจำนวนมากที่สุด ซึ่งมีเพียงอย่างเดียว คือ CSF(น้ำไขสันหลัง)

         2.  High            หมายถึง  พบเชื้อโรคจำนานมาก  ได้แก่  เลือด, น้ำคล้ำ(amniotic fluid), น้ำในไขข้อกระดูก(Synnovial  Fluid), น้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial Effusion)

         3.  Moderate    หมายถึง  พบเชื้อปานกลาง  ได้แก่ น้ำจากช่องคลอด(Vaginar Fluid) , น้ำนม ,

Cervical secretions

         4.  Very Low   หมายถึง  พบเชื้อโรคได้น้อยมาก  ได้แก่ น้ำตา น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สิ่งคัดหลั่งทางจมูก เสมหะ เหงื่อ อาเจียน โดยสารคัดหลั่งเหล่านี้ต้องไม่มีเลือดหรือหนองเจือปนอยู่

          อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆของบุคลากรกับเลือด สารคัดหลั่งหรือเชื้อโรคของผู้ป่วยหรือสิ่งปนเปื้อน  การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่บุคลากรหรือผู้รับบริการ  หรือปนเปื้อนสู่สิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงมีหลักในการเลือกใช้ดังนี้

 

     1)  ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

     2)  ใช้ให้เหมาะสมกับงาน เช่น เจาะเลือดให้สวมถุงมือสะอาด  การล้างเครื่องมือให้สวมถุงมือยางอย่างหนา

     3)  ใช้เฉพาะภารกิจเดียว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆแล้ว ให้ถอดออกหรือปลดออกทันที

     4)  ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่มีคุณภาพดีและประหยัด

           อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่จำเป็น ได้แก่

1.      ถุงมือ

2.      ผ้าปิดปาก-จมูก

3.      แว่นตา

4.      ผ้ากันเปื้อนหรือเอี๊ยม

5.      เสื้อคลุม

6.      หมวก

7.      รองเท้าบู๊ท

 

            

mutikaMon Dec 17 2012 17:29:45 GMT+0700 (ICT)