keemao / เิทือกเขาสำคััญในประเทศไทย / เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคเหนือ )

เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคเหนือ )


เรามาดูเทือกเขาสำคัญๆในภาคเหนือกันนะครับ เอาแบบที่สำคัญๆจริงๆนะครับ ..1. เทือกเขาแดนลาว

  เทือกเขาแดนลาวเริ่มจากตอนใต้ของประเทศจีน ทอดตัวเป็นแนวยาวเข้าสู่เขตชายแดนไทย รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,330 กิโลเมตร

  เฉพาะส่วนที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร โดยเริ่มจากดอยผ้าห่มปก จนถึงใกล้ช่องเมืองแหง ซึ่งบรรจบกับเทือกเขาถนนธงชัย

  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแดนลาวได้แก่ ดอยผ้าห่มปก มีความสูง 2,253 เมตร อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

   แม่น้ำสายสำคัญที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาแดลาว ได้แก่ แม่แตง ฝาง ฯลฯ


      
     2. เทือกเขาถนนธงชัย

  เทือกเขาถนนธงชัย เป็นแนวเทือกเขาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เริ่มจากจุดที่บรรจบกับเทือกเขาแดนลาว ทอดตัวเป็นแนวยาวลงมาทางตอนล่างของภาค แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่

 -  ถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงอำเถอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมความยาว 305 กิโลเมตร

 - ถนนธงชัยกลาง  เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก ผ่านมาถึงพื้นที่ระหว่างแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ และไปบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรี ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมความยาวประมาณ 880 กิโลเมตร

 - ถนนธงชัยตะวันออก  ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแจ่มกับแม่น้ำปิง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร มียอดเขาสูงๆซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มากนัก ได้แก่ ดอยอินทนนท์  ดอยผ้าขาว  ดอยสุเทพ เป็นต้น

    ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาถนนธงชัย ทั้ง 3 แนว คือ ดอยอินทนนท์ ( ดอยอ่างกาหลวง ) มีความสูง 2,565 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

    เทือกเขาถนนธงชัยทั้ง 3 แนว ก่อมห้เกิดแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำปาย แม่น้ำยวม แม่น้ำเมย แม่น้ำตื่น แม่น้ำแจ่ม เป็นต้น


   
 


3. เทือกเขาผีปันน้ำ

     ที่มาของชื่อ เทือกเขาผีปันน้ำ คือ เป็นสันปันน้ำที่ให้กำเนิดแม่น้ำ 2 ทาง ทางหนึ่งไหลลงสู่ระบบแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน และอีกเส้นทางหนึ่งไหลลงสู่ระบบแม่น้ำโขง ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำอิง
   
     เทือกเขาผีปันน้ำ เป็นเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของภาคเหนือเกือบทั้งหมด ประกอบด้วย เทือกเขา 3 แนว คล้ายๆกับเทือกเขาถนนธงชัย ได้แก่

   - แนวเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก มียอดเขาที่สำคัญ คือ ดอยผาโจ้ สูง 2,012 เมตรและดอยขุนตาล สูง 1,348 เมตร ในเขตจังหวัดลำปาง

   - แนวเทือกเขาผีปันน้ำกลาง ยอดเขาส่วนใหญ่มีความสูงไม่ค่อยมากนัก

   - แนวเทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก ยอดเขาที่สำคัญ คือ ดอยเปช้าง สูง 1,084 เมตร อยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่


รวมความยาวทั้งหมดของทั้ง 3 แนว เป็นระยะทาง 412 กิโลเมตร

      4. เทือกเขาหลวงพระบาง

    เทือกเขาหลวงพระบางอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคเหนือ กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาว ตั้งแต่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวทั้งสิ้น 590 กิโลเมตร

    เทือกเขาหลวงพระบาง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารเล็กๆ หลายสาย ซึ่งได้ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขง และ แม่น้ำน่าน

    ยอดเขาสูงที่สำคัญ ในเทือกเขาหลวงพระบาง ได้แก่ ภูเมียง สูงประมาณ 2,300 เมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ดอยโล สูง 2,077 เมตรอยู่ในเขตจังหวัดน่าน

    แม่น้ำที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ได้แก่ แม่น้ำว้า แม่น้ำปาด ฯลฯ

 ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoMon Oct 18 2010 15:36:02 GMT+0700 (ICT)