keemao / เิทือกเขาสำคััญในประเทศไทย / เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )


เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


1. เืทือกเขาสันกำแพง

     เทือกเขาสันกำแพง เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น  เริ่มจากภูเขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ทอดตัวไปทางตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง  เป็นเส้นกั้นแบ่งพรมแดนระหว่างภาคอีสานและภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสุดปลายเทือกเขาที่ ช่องตะโก ในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมความยาว 185 กิโลเมตร

     ยอดเขาที่มีความสูงที่สุด คือ เขาแหลม อยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความสูง 1,328 กิโลเมตร

     เทือกเขาสันกำแพง ถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสาน อาทิเช่น ลำตะคอง  ลำพระเพลิง  ลำปลายมาศ  และยังไหลลงทางใต้เกิดเป็นแม่น้ำในภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำนครนายก หนุมาน พระปรง เป็นต้น


  


2. เทือกเขาพนมดงรัก

     เทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสันกำแพง เริ่มจาก ช่องตะโก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทอดตัวเป็นแนวยาวไปทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนล่าง เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว ด้วย อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ สุดปลายเทือกเขาที่ปากแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาว 544 กิโลเมตร

      เทือกเขาพนมดงรัก มีช่องเขาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ช่องจอม ช่องเม็ก ช่องบก  สำหรับช่องบกตั้งอยู่ที่เขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดรวมพรมแดนของ 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และลาว

      ยอกเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาพนทดงรัก คือ
       -  ภูดงรัก สูง 740 เมตร อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและ
       -  เขาพระวิหาร อยู่ระหว่างพรมแดนไทยและกัมพูชา ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีความสูง 657 เมตร

     เทือกเขาพนมดงรัก ให้กำเนิดแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ ลำชี ห้วยขะยูง ลำโดมใหญ่ และ ลำโดมน้อย เป็นต้น


  3. เืทือกเขาภูพาน

    เทือกเขาภูพาน เป็นแนวเทือกเขาเตี้ยๆทางด้านตะวันออกของภาคอีสาน เริ่มตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีทอดตัวขึ้นไปทางตอนบนของภาค จนถึงจังหวัดอุดรธานี

     ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ  ภูทับข้าว มีความสูง 524 เมตร

     เทือกเขาภูพาน เป็นต้นกำเนิด แม่น้ำลำปาว ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำยัง ห้วยน้ำอูน ฯลฯ


  


ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoMon Oct 18 2010 16:38:27 GMT+0700 (ICT)