keemao / เิทือกเขาสำคััญในประเทศไทย / เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคใต้ )

เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคใต้ )เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ในภาคใต้


1. เทือกเขาภูเก็ต

     เทือกเขาภูเก็ต เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี เริ่มตั้งแต่ เขาหินลุ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีกับเทือกเขาภูเก็ต ทอดยาวขนานกับช่ยฝั่งทพเลฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร (ด้านทะเลอันดามัน) ไปสิ้นสุดที่เขาคูหา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมความยาวทั้งสิ้น 517 กิโลเมตร

      ยอดเขาที่มีความสูงที่สุด คือ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ มีความสูงประมาณ 1,397 เมตรและ เขาหลังคาตึก จังหวัดระนอง มีความสูงประมาณ 1,272 เมตร

       แม่น้ำที่ถือกำเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ได้แก่ แม่น้ำหลังสวน ไชยา ท่าฉาง ตาปี และแม่น้ำคีรีรัฐ เป็นต้น

 
   
 2. เทือกเขานครศรีธรรมราช

      เทือกเขานครศรีธรรมชาติ เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาภูเก็ต ตั้งแต่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครปศรีธรรมราช ทอดเป็นแนวยาวลงมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จนไปสิ้นสุดที่ ภูเขาชีนา จังหวัดสตูล รวมความยาว 319 กิโลเมตร

      เทือกเขานครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เทือกเขาบรรทัด

      ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาหลวง มีความสูง 1,835 เมตรอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและถือว่าเป็น ภูเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ของประเทศไทย

      เทือกเขาบรรทัดหรือเทือกเขานครศรีธรรมราช ได้ให้กำเนิดแม่น้ำ คือ แม่น้ำปากพนัง และ แม่น้ำตรัง


   
3. เทือกเขาสันกาลาคีรี

     เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นเป็นแนวเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ไทยกับมาเลเซีย อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา และ ยะลา  จุดเริ่มต้นจากเขาชีนา ซึ่งเป็นจุดบรรจบเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณริมฝั่งทะเลด้านอันดามัน จังหวัดสตูล ทอดตัวไปทางด้านตะวันออก จนถึงบริเวณต้นแม่น้ำ โก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมความยาว 428 กิโลเมตร

     ภูเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาสันกาลาคีรี คือ ภูเขาฮูลูติติปาซา อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา สูงประมาณ 1,535 เมตร

      เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นสันปันน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปัตตานี  แม่น้ำสายบุรี  แม่น้ำ โก-ลก และ คลองอู่ตะเภา เป็นต้น

      

ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoMon Oct 18 2010 17:31:11 GMT+0700 (ICT)