keemao / เขื่อนสำคัญในประเทศไทย / เขื่อนในประเทศไทย ภาคกลาง

เขื่อนในประเทศไทย ภาคกลาง


รายชื่อเขื่อนในประเทศไทย

ภาคกลาง


1.เขื่อนเจ้าพระยา

ที่ตั้ง   :   ตั้งกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบล บางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ขนาด  :   ( ไม่มีอ่างเก็บน้ำ )

ประโยชน์  :

1.1 เพื่อใช้ในการชลประทานครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดภาคกลาง
1.2 เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสามารถผลิตได้มากถึง 300 กิโลวัตต์


keemaoWed Oct 27 2010 17:21:50 GMT+0700 (ICT)