kkw415 / kkwista / กฎหมู่ เอ้ย กฎห้อง

กฎหมู่ เอ้ย กฎห้องfree unlimited image hosting service
กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อฝึกวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
   ปัญหาที่ประสบในชั้นเรียน
      1.การมาสายในแต่ละวัน
      2.การลา และการขาด
      3.ความเป็นระเบียบในการเข้าแถว,การร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม      และHome Room
      4.การรับผิดชอบเรื่องการส่งงานแต่ละวิชาและเตือนความจำในเรื่อง      การบ้านแต่ละวัน
      5.การเก็บเงินห้อง ยังขาดความสม่ำเสมอ และต้องมีบัญชีที่ชัดเจน
      6.การแต่งกาย
      7.กิจกรรมส่วนรวมของห้อง
      8.เวลาที่นัดประชุมและระดมความคิดในงานส่วนรวม
      กฎระเบียบและวิธีการในการปฏิบัติ
1. การมาสาย (สำคัญที่สุด)
   1.1 ในตอนเช้าของทุกวันจะทำการเช็คชื่อทุกวันในตอนเช้า
      - วันจันทร์และวันศุกร์ จะเช็คชื่อในแถวทุกครั้ง โดยผู้มาสายคือผู้      ที่มาถึงแถวที่เข้าอยู่หลังจากสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย และผู้ที่รับผิด      ชอบเช็คชื่อขานชื่อแต่ไม่มีการตอบรับ
      - วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เข้าแถวหน้าห้อ งที่ตนเองเรียนในชั่วโมง      ที่ 1 ผู้ที่รับผิดชอบเช็คชื่อ จะเริ่ม เช็คหลังจากเข้าแถวเสร็จเรียบร้อย       ผู้ใดที่มาหลังจากที่ผู้รับผิดชอบเช็คชื่อขานชื่อคนที่ 1หรือขาน      แล้ว3ครั้งแต่ไม่มีการตอบรับถือว่าผู้นั้นมาสาย
      - ห้ามสมาชิก ม.4/15 ทุกคน ไปเข้าแถวในห้องอื่น ในทุกๆวัน เด็ด      ขาด! ใครไม่ปฏิบัติ จะเช็คขาด HomeRoom ตอนเช้าโดยไม่มี      เงื่อนไข แต่อย่างใดทั้งสิ้น
   1.2 โทษของผู้ที่มาสาย
      - มาสายในวันจันทร์และวันอังคาร วิ่งรอบสนามฟุตซอล หน้าอาคาร       7 คนละ 5 รอบ พร้อมกับพูดคำว่า“ต่อไปจะไม่มาสายอีกแล้ว”       พร้อมปรับเงินคนละ 5 บาท
      - มาสายในวันพุธ วิ่งหน้าอาคาร 9 จากบันไดหน้าห้องปฏิบัติการ      อาหารจนถึงห้องเขียนแบบคนละ 5 รอบพร้อมกับพูดคำว่า “ต่อไป      จะไม่มาสายอีกแล้ว” พร้อมปรับเงินคนละ 5 บาท
      - มาสายในวันพฤหัสบดี หลังจากจบวิชาฟิสิกส์ วิ่งรอบสนามฟุต      ซอลคนละ 5 รอบพร้อมกับพูดคำว่า“ต่อไปจะไม่มาสายอีกแล้ว”       พร้อมปรับเงินคนละ 5 บาท
      - มาสายในวันศุกร์ วิ่งรอบสนามฟุตบอล 2 รอบ พร้อมกับพูดคำว่า       “ต่อไปจะไม่มาสายอีกแล้ว” พร้อมปรับเงินคนละ 5 บาท
   *หมายเหตุ ในกรณีที่เวลากระชั้นชิดมากเกินไป ไม่สามารถทำโทษตามที่   กล่าวมาข้างต้นได้ ต้องนำป้ายที่เขียนว่า
   “ต่อไปจะไม่มาสายอีกแล้ว” คล้องคอทั้งวัน โดยห้ามถอดออกเป็นอันขาด พร้อมปรับเงินคนละ 5 บาท
----
2. การลาและการขาด
   2.1 ต้องส่งใบลาทุกครั้งก่อนที่ผู้รับผิดชอบเช็คชื่อจะทำการเช็คชื่อ ถ้ายัง   ไม่ส่งใบลาถือว่าขาด ส่งตอนไหนถึงจะลาให้
   2.2 ไม่จำเป็นก็อย่าลา ห้ามลาตามกระแสเด็ดขาด ถ้ารู้ถึงจะส่งใบลาก็จะไม่ลาให้
   2.3 ห้ามใช้กฎหมู่ลาโรงเรียนกันเอง ต้องผ่านการตัดสินใจจากและรองหัวหน้าก่อน
   2.4 การเขียนใบลา ให้เขียนให้ครบทุกอย่างเช่น ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ สาเหตุการลา ถ้าเขียนไม่ครบจะไม่ลาให้
   2.5 การที่สมาชิกจะลาได้ จะต้องมีใบลาเท่านั้น ถ้าไม่มีใบลาถือว่าขาด (ห้ามลาแบบมุขปาฐะ)
---
---
3. ระเบียบวินัยในการเข้าแถ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ Home Room
*** การจัดแถว จัดเป็น 2 แถว >> แถวที่ 1 คือผู้ชาย และผู้หญิงประมาณ 12 คน
>> แถวที่ 2 คือผู้หญิงทั้งหมด
   3.1 วันจันทร์และวันศุกร์ เข้าแถวที่สนามฟุตบอล เริ่มจัดแถวเมื่อสัญญาณ   ครั้งที่ 1ดัง และแถวต้องเสร็จเรียบร้อยเมื่อ สิ้นเสียงสัญญาณครั้งที่ 2 ไม่   เกิน 5 นาที
   * ถ้าไม่เสร็จตามกำหนด สมาชิกในห้องทุกคนต้องวิ่งรอบสนามฟุตบอล   คนละ 1 รอบ
   3.2 วันอังคาร เข้าแถวหน้าห้อง 623 ต้องจัดแถวให้เป็นระเบียบ ก่อนที่   เพลงชาติจะขึ้น
   * ถ้าจัดไม่ทันเสียงเพลงชาติขึ้น สมาชิกทุกคนวิ่งรอบสนามฟุตซอล คนละ    5 รอบ
   3.3 วันพุธ เข้าแถวหน้าห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 9 ต้องจัดแถวให้เป็น   ระเบียบก่อนที่เพลงชาติจะขึ้น
   * ถ้าจัดไม่ทันเสียงเพลงชาติขึ้น สมาชิกทุกคน ต้องมาตั้งแถวบริเวณลาน   กว้างหน้าอาคาร 9 แล้วตะโกนพร้อมกันว่า “ม.4/15 ทุกคน จะเข้าแถวให้   เป็นระเบียบกว่านี้”
   3.4 วันพฤหัสบดี เข้าแถวหน้าห้อง 441ต้องจัดแถวให้เป็นระเบียบก่อนที่   เพลงชาติจะขึ้น
   * ถ้าจัดไม่ทันเสียงเพลงชาติขึ้น สมาชิกทุกคน ต้องตะโกนพร้อมกันว่า    “ม.4/15 ทุกคน จะเข้าแถวให้เป็นระเบียบกว่านี้”
   3.5 ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม และ Home Room ต้องเข้าให้   ครบทุกคน ยกเว้นคนที่ลาตั้งแต่เช้าห้ามใช้กฎหมู่ในการไม่เรียนเข้าใน   ชั่วโมงดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าและรองหัวหน้า
   (แต่คงไม่อนุญาต 55+)
---
---
4. จัดตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบส่งงานในแต่ละรายวิชา
   4.1 จัดตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบส่งงานในแต่ละวิชาอย่างชัดเจน วิชาละ 2    คน
   4.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชา ต้องเตือนเพื่อนๆ เกี่ยวกับการส่งงาน   ของวิชานั้นๆ ให้เพื่อนๆทราบก่อนส่ง 1 วัน และนัดหมายเวลาส่ง สถานที่   ส่งให้ทราบทั่วกัน
   4.3 จัดตั้งผู้ที่คอยเตือนความจำเพื่อนๆเรื่องการบ้านในแต่ละวัน เช่น วันนี้   ตั้งแต่เช้าจนเลิกเรียนคุณครูสั่งให้ทำอารายบ้างในวันนี้ ก่อนกลับบ้านก็แจ้ง   เพื่อนทราบ ผู้รับผิดชอบจะเรียงตามเลขที่ จาก1ไปถึง 42
---
---
5. การเก็บเงินห้อง ในแต่ละสัปดาห์
   5.1 ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นางสาวเปรมกมล ฐานวิเศษ (อุ๋มอิ๋ม)
              2. นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูณร์ (น้องใหม่)
   5.2 เก็บเงินห้องในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 บาท จะเก็บทุกวันศุกร์ของ   ทุกสัปดาห์
   *กรณีที่สัปดาห์นั้นหยุดวันศุกร์ ก็จะเก็บในวันที่สัปดาห์นั้นมาโรงเรียน
   ผู้ที่รับผิดชอบคือ นางสาวเปรมกมล ฐานวิเศษ (อุ๋มอิ๋ม) >> ต้องมีรายชื่อ   สมาชิกในห้อง โดยรับได้ที่ห้อง   วิชาการ หรือหัวหน้าและรองหัวหน้า
   5.3 เก็บเงินที่ได้จากการปรับ เช่น มาสาย หรืออื่นๆ (รวยเลยมั้ง ห้องเรา    55+)     ผู้ที่รับผิดชอบคือ นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์ (น้องใหม่)    >> ต้องมีบัญชีจดบันทึกว่า ปรับในเรื่องใด   เท่าไหร่ สรุปง่ายๆ คือ    บัญชีรายรับรายจ่าย
   5.4 ทั้งรายรับและรายจ่ายทั้งหมดในห้อง ผู้รับผิดชอบต้องมีสมุดบัญชีใน   การจดบันทึกให้ชัดเจน และมีกระเป๋าเก็บเงินให้พร้อมทุกวัน
---
---
6. การแต่งกาย
   6.1 ห้ามให้เสื้อนักเรียนหลุดออกนอกกางเกงหรือกระโปรงเด็กขาด ถ้า   สมาชิกในห้องพบเห็นแล้วมาแจ้งหัวหน้าหรือรองหัวหน้า ถ้าได้เตือนเป็น   ครั้งที่ 2/วัน ปรับคนละ 5 บาท
   6.2 ห้ามแต่งชุดที่แตกต่างจากเพื่อน เช่น วันนี้ใส่ชุดนักเรียน แต่ตนเองใส่   พละมาจะถูกปรับ คนละ 5 บาท
   ** นอกจากในกรณีที่นัดกันใส่ โดยต้องออกคำสั่งจากปากหัวหน้าหรือรอง   หัวหน้าเท่านั้น
---
7. กิจกรรมของห้องที่ต้องทำร่วมกันทั้งห้อ
   7.1 ในการทำงานที่ต้องใช้ความร่วมมือ ของสมาชิกทุกคน ทุกคนต้องมา   อย่างน้อย คนละ 50 %ของงานที่ได้รับ เช่น ในกิจกรรมหนึ่ง ต้องใช้เวลา   ในการทำงานทั้งหมด 4 วัน ต้องมาอย่างน้อย 2 วัน
   7.2 การทำงานในแต่ละครั้ง หัวหน้า รองหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    จะทำการเช็คชื่อการมาทำงานทุกๆวัน ทุกครั้งของการทำงาน ถ้าใครมา   น้อยกว่า 50% ของงานที่ได้รับจะถูกปรับคนละ 10 บาท
   7.3 ในการประชุมวางแผนการทำงาน เมื่อมีการนัดหมายให้มาประชุม   วางแผน และแสดงความคิดเห็น(โดยนัดวันที่ทุกคนมาได้มากที่สุด ใน   แต่ละงาน) ทุกคนต้องมา และถ้าในวันที่นัดหมายผู้นั้นไม่มา ผู้นั้นจะไม่มี
   สิทธิ์ที่จะเสนอให้เปลี่ยนแปลงงานที่ได้วางแผนมาแล้ว นอกจากว่าเพื่อนๆ   จะเห็นด้วยมากกว่า 80% ขึ้นไป
---
8. เวรประจำวัน (ทำความสะอาดห้อง 144 และ 146)
   8.1 ยึดกลุ่มวิชาฟิสิกส์เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
      8.1.1 ผู้รับผิดชอบ ห้อง 146 - วันจันทร์ กลุ่มที่ 1
                       - วันอังคาร กลุ่มที่ 2
                       - วันพุธ กลุ่มที่ 3
                         - วันพฤหัสบดี กลุ่มที่ 4
                       - วันศุกร์ กลุ่มที่ 5
   * กลุ่มที่ 6 และ 7 แบ่งในกลุ่มและกระจายทำให้ครบทั้ง 5 วันในห้อง 146
      8.1.2 ผู้รับผิดชอบ ห้อง 144 - กลุ่มที่ 8 ทำเวรวันละ 1 คน
      ***หมายเหตุ ข้อปฏิบัตินี้คือ สิ่งที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาด้วยกัน    พร้อมที่จะยอมรับมันด้วยกัน และที่สำคัญพวกเราต้องสร้างความภาคภูมิใจ   ในห้อง 15 ห้องของพวกเรา THE SCIENCE GIFTEDของพวกเราไป   ด้วยกัน ห้องของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน สู้ๆนะเพื่อนๆ ^^


จัดทำโดย นางสาวนาถนลิน  นาหัวหนอง ม. 4/15 ชื่อเล่น ตันหยุน ^^


|K|Thu Dec 31 2009 22:31:28 GMT+0700 (ICT)