klongdeedee / Silica Gel / Electric Seliga Gel

Electric Seliga Gel

Electric Seliga Gel เล็ก : 390 บาท
Electric Seliga Gel ใหญ่ : 590 บาท
ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กทุกครั้งที่ต้องการไล่ความชื้น และสะดวกต่อการพกพา มีอายุการใช้งานยาวนาน 4 - 5 ปี

klongdeedeeSun Apr 25 2010 11:07:43 GMT+0700 (ICT)