konthai122 / ประกาศ / ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (กระดาษ) EPS-TOPIK ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (กระดาษ) EPS-TOPIK ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน >>คลิ๊กที่นี่ครับ
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านและประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยกำหนดหมายเลขผู้สอบผ่านให้มายื่นใบสมัครตามกำหนดการ ดังนี้
               วันที่                                      หมายเลขผู้สมัครสอบ
วันที่ 13 ธันวาคม 2554                               20000001 – 20003078
วันที่ 14 ธันวาคม 2554                               20003079 – 20004103
วันที่ 15 ธันวาคม 2554                               20004104 – 20006793
วันที่ 16 ธันวาคม 2554                               20006795 – 20009636
วันที่ 17 ธันวาคม 2554                               20009642 – 20012050
โดยต้องยื่นหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
- ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกับรูปที่ใช้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
- ผู้สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องระบุ ประเภทงาน ที่สมัคร ซึ่งต้องตรงกับที่เลือกในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี
กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)        เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ 11 ตามบัญชีรายชื่อที่ HRD Korea แจ้งให้ทราบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีมีกำหนดเวลา 2 ปี หลังจากวันทดสอบดังกล่าว ตามใบประกาศนียบัตรการผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ที่ HRD Korea ออกให้
ที่มา : epsthailand.wordpress.com

konthai122Fri Dec 02 2011 06:11:19 GMT+0700 (ICT)