krukee / เอกสารพัฒนานักเรียน / เอกสารโรร่างประกอบการเขียนรายงานวิจัย

เอกสารโรร่างประกอบการเขียนรายงานวิจัย

 

[hide]เป็นเอกสารร่างงานวิจัย  ลองใช้ดูได้ครับ โหลดที่นี่ pass:budoo[/hide] ตัวอย่าง รายงานการวิจัยเรื่อง            ...            ...            ...    ผู้วิจัยชื่อ...............................................สกุล.............................................ตำแหน่ง ........................................      โรงเรียน.................................................................................อำเภอ..........................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................ปีการศึกษา ...............................
บทที่  1
บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                 ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา                   หลักการจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.    หลักการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษา     หลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  2544        หลักการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ................................................................................   สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ ..................................................................   สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา ..................................................................................ระดับชั้น ............................................................................    สภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ...   ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน ............................................................................  แนวทางในการแก้ปัญหา ...................................................................................มีหลายแนวทาง เช่น แต่แนวทางที่ผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับปัญหา และเหมาะสมกับนักเรียนที่สุดคือ ... เพราะ ... ข้าพเจ้าจึงได้ทำการวิจัยในเรื่อง ...............................................................................................................กับนักเรียน  ระดับชั้น ................................................. โรงเรียน ....................................................ปีการศึกษา ..................................................วัตถุประสงค์ของการวิจัย1.             เพื่อหาประสิทธิภาพของ ... ... วิชา................................................................................... ระดับชั้น....................................2.             เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา……………………………………………… ………………………………. เรื่อง .................................................................................. ของนักเรียนระดับชั้น ...  ก่อนและหลังการเรียนโดย..................................................................................................3.             เพื่อศึกษาทักษะ... ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดย.........................................................................................4.             เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ.......................................................................................... ............................................................................................. ของนักเรียนที่ผ่านการเรียน โดย... คำถามการวิจัย1. นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใช้................................(นวัตกรรม)สูงขึ้นหรือไม่3. ทักษะ......................................................... ของนักเรียนหลังจากได้รับการพัฒนาโดย...............................................................(นวัตกรรม)  อยู่ในระดับใด4. ความพึงพอใจ........................................... ของนักเรียนหลังจากได้รับการพัฒนาโดย....................................................(นวัตกรรม)  อยู่ในระดับใด

budooTue Oct 13 2009 11:57:49 GMT+0700 (ICT)