krupongclub / การบ้านรายวิชา ง32102การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)ม.5 / การบ้านสำหรับนักเรียนห้อง 5/1 - 5/4

การบ้านสำหรับนักเรียนห้อง 5/1 - 5/4

การบ้านใหม่เรื่องการเขียนแบบและการอ่านแบบ  (สำหรับทดสอบก่อนเรียนเริ่มทำได้เลยครับ)

คำชี้แจง    ให้ทำเป็นกลุ่มใหญ่ตามที่แบ่งให้ทำกิจกรรมในชั้นเรียน มี 4 กลุ่มใหญ่ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้ เย็บมุมกระดาษคำตอบ

ส่งพร้อมปกรายงาน

๑. จงอธิบายความหมายและความสำคัญของการเขียนแบบและการอ่านแบบ

๒. ประโยชน์ของการเขียนแบบและการอ่านแบบมีอะไรบ้าง

๓. ประเภทของงานเขียนแบบ การอ่านแบบ แบ่งตามสาขาของงานได้กี่สาขา อะไรบ้างจงอธิบายอย่างละเอียด

๔. เครื่องมือเขียนแบบมีอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง 

๕. มาตราส่วนในงานเขียนแบบมีอะไรบ้าง

๖. ภาพ ๓ มิติมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

๗. การเขียนภาพฉายออโธกราฟิกตามแบบมาตรฐานสากลแบ่งได้กี่แบบ อะไรบ้าง

๘. ยกตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบต่อไปนี้มาอย่างละ ๔ ตัวอย่าง....

       - งานเครื่องกล         - งานไฟฟ้า      - งานเชื่อมโลหะ     - งานโยธา

***กำหนดส่งภายในวันวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  เท่านั้น  รับเฉพาพกลุ่มที่ส่งตรงเวลา ไม่รับส่งงานที่บ้าน  

ไฟล์แบบปกรายงานให้มารับได้ที่ครู เพราะยังไม่เปิดให้เโหลด

tanyapongMon Dec 05 2011 20:03:02 GMT+0700 (ICT)