kruwanboard / General Discussion / สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ภารกิจที่ 2

สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ภารกิจที่ 2

ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการที่น้องชายของเพื่อนสนิท ไม่กินผักและผลไม้ มีผลต่ออาการป่วยหรือไม่ อย่างไร

kruwanSat Jan 05 2013 17:09:16 GMT+0700 (ICT)