kruwanboard / General Discussion / สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ภารกิจที่ 3

สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ภารกิจที่ 3

จากสภาพร่างกายน้องชายของเพื่อนสนิท นักเรียนคิดว่าน้องชายของเพื่อนสนิทป่วยเป็นโรคอะไร

kruwanSat Jan 05 2013 17:12:55 GMT+0700 (ICT)