kruwanboard / General Discussion / สถานการณ์ปัญหาที่ 3 ภารกิจที่ 2

สถานการณ์ปัญหาที่ 3 ภารกิจที่ 2

ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการที่น้องชายเพื่อนสนิทไม่กินผักและผลไม้ มีผลต่ออาการป่วยหรือไม่อย่างไร

kruwanSat Jan 05 2013 17:23:06 GMT+0700 (ICT)