lawbasic / กฎหมายไกล้ตัว / กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

๑. ความหมายของอาวุธปืน

         อาวุธปืน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ยิง ไปทำอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้

              
 
ปืนที่ไม่อาจทำอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้โดยสภาพ เช่น ปืนเด็กเล่น ไม่ใช่อาวุธปืน

ตามความหมายของกฎหมาย ตามกฎหมายเรียกว่า
สิ่งเทียมอาวุธปืน


               
ปืนที่ใช้ยิงไม่ได้ เช่น ชำรุด ถือเป็น
สิ่งหนึ่งของอาวุธปืน แต่พลุสะดุดส่อง

แสง แบบเอ็ม ๔๙
AL ไม่มีสภาพเป็นเครื่องกระสุนปืน และไม่มีสภาพเป็นอาวุธ แต่ถ้า

มีไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดเช่นกัน


               
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามกฎหมายให้ถือเป็นอาวุธปืนด้วย เช่น


               
๑) ลำกล้อง


               
๒) เครื่องลูกเลื่อน
หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน


               
๓) เครื่องลั่นไก  หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก


               
๔) เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้ แต่

พานท้ายปืน สายสะพายไม้ประดับด้ามปืน ไม่ใช่อาวุธปืน

๒. การขออนุญาต


               
ประชาชนจะมีและใช้อาวุธปืนต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียน สำหรับคนที่มี

ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯยื่นคำร้องขอที่กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


               
สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำร้องขอต่อนายอำเภอท้องที่


               
การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต้องขอเพื่อ


               
- ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตน


               
- สำหรับใช้ในการกีฬาหรือล่าสัตว์


LawSat Sep 18 2010 15:05:08 GMT+0700 (ICT)