lawyernklocal / General Discussion / ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนลงนาม หรือไม่http ://wunjun.com/emo/b3299-142.gif

ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนลงนาม หรือไม่http ://wunjun.com/emo/b3299-142.gif


ผู้บริหารท้องถิ่น  จำเป็นต้องแถลงนโยบายก่อนหรือไม่ ถึงจะมีอำนาจลงนามในเอกสารของ อปท.
lawyeryuttFri Nov 02 2012 12:54:42 GMT+0700 (ICT)