learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / Internship/Training in USA และ Australia เปิดสอบ ฟรี!!

Internship/Training in USA และ Australia เปิดสอบ ฟรี!!

 Internship/Training in USA และ Australia เปิดสอบ ฟรี!!


เปิดสอบ ฟรี  เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Internship/Training in USA และ Australia
สถานที่  สถาบัน IEO Study Abroad

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งสำหรับโครงการนี้  เพราะผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากทางนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก  ดังนั้นทางสถาบัน IEO จึงได้มีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อทดสอบระดับความพร้อมภาษาอังกฤษของผู้ที่สนใจก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้  เพื่อให้เกิดความมั่นใจทางภาษามากขึ้น  และเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยยกเว้นค่าสอบให้ในวันนั้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษฟรี จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทาง Resume Online ก่อน  กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ IEO ก่อนสมัครสอบฟรีสามารถสอบถามได้ที่ IEO Study Abroad
Tel :026503532-3             Fax: 026503534
Hotline :  0890063218      Website : www.ieostudyabroad.com    
E-mail: info@ieo.co.th      MSN : ieostudyabroad@hotmail.com

ieoieoFri Dec 31 2010 14:08:28 GMT+0700 (ICT)