learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / Entrepreneurship in USA โครงการพัฒนาความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ

Entrepreneurship in USA โครงการพัฒนาความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ

Entrepreneurship in USA
โครงการพัฒนาความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ

       IEO Summer Entrepreneurship in USA คือ โครงการพัฒนาความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ผ่านการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมฝึกงานจริงกับบริษัทชั้นนำที่ย่าน San Francisco, ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลา 8.5 หรือ 5.5 อาทิตย์ โดยความรวมระหว่างองค์กรคุณภาพรวมด้วย UC Berkeley และ Stanford University ภายใต้วีซ่าฝึกงาน (J-1 Internship/Training)
 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ

      1. เพิ่มประสบการณ์การทำงาน และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรชั้นนำ
      2. เรียนรู้จากการฝึกฝนการทำงานแบบชาวอเมริกันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก UC Berkeley และ Stanford University
      3. พัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ และการนำเสนองานต่างๆ ให้ดีขึ้น
      4. เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน
      5. เรียนรู้วิธีการทำประวัติส่วนตัว (Resume/CV)ให้ดีขึ้น

คุณสมบัติอื่น ๆ

      1. จบวุฒิการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา (นอกประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือเริ่มฝึกงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ฝึกงานในสาขาเดียวกัน ระยะเวลา 1 ปี
      2. ผ่านการสัมภาษณ์กับทางองค์กร สหรัฐอเมริกา
      3. มีความพร้อมในการเรียนรู้และฝึกฝนทางสายธุรกิจ และเปิดโลกทัศน์และวัฒนธรรมตะวันตก

ค่าโครงการและช่วงระยะเวลาของโครงการ

      1. ระยะเวลา 8.5 อาทิตย์ (7 กรกฎาคม-3 กันยายน) ราคา 190,000 บาท*
      2. ระยะเวลา 5.5 อาทตย (4 สงหาคม-10 กนยายน) ราคา 175,000 บาท*
               - คา Visa Package 5,300 บาท


      *ราคาข้างต้นรวม  1. การเดินทางไปรับ-ส่งที่สนามบิน   2. ปฐมนิเทศ 2 วัน  3. อาหารเช้า และอาหารเย็นในช่วงฝึกงาน   4. อุปกรณ์ ต่างๆ   5. สัมมนากับ UC Berkeley   6. การจัดหางาน และฝึกงาน   7. ที่พักที่ Monroe / Kenmore Residence Clubs ใน San Francisco   8. ประกันสุขภาพ   9. เอกสารเพื่อขอ J-1 Visa และความช่วยเหลือด้านวีซ่า   10. กิจกรรมต่างๆ   11. ใบประกาศนียบัตร การเข้าร่วมโครงการ โดย UC Berkeley, Stanford University และองค์กร   12. หน้า Facebook เฉพาะของกลุ่ม

      **ราคาขางต้นยังไม่รวม  ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

ช่วงการปฐมนิเทศ 2 วัน
     ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Internship Preparation
Entrepreneurship
Venture Capitalism
• Adjusting to a New
Culture
• Understanding U.S.
Workplace values
• Participating in Meetings
• Communication Across
Cultures
• Effective Verbal and Non-
verbal communication
• Defining
Entrepreneurship
• Developing Ideas into
Concepts
• Creating the Business Plan
• Business Start-up Options
• Business Essentials
• Marketing
• Financing & implementing
your Business Plan
• Understanding Financial
Statements
• The Deal Making Process
• Managing Growth

ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน
     ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา (แบบไม่มีรายได้) ตามสายงานดังต่อไปนี้ที่
     - San Francisco, Bay Area หรือ Silicon Valley
     - Sales & Marketing
     - Business Administration
     - Non-profit
     - Start-up company
     - Hospitality & Tourism
 

 

สามารถ Download รายละเอียดโครงการได้ที่นี่  ไทย / English

 

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมติดต่อ IEO Study Abroad
ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ.เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2650-3532-3 โทรสาร: 0-2650-3534 โทรสาร: 0-2650-3534  
Email : info@ieo.co.th Hotline : 0890063218
Msn : ieo_studyabroad@hotmail.com  Website: www.ieostudyabroad.com

ieoieoSun Jan 30 2011 16:14:42 GMT+0700 (ICT)