learnoffice / บอร์ดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ / ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ยึดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยจัดระบบการควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานสนับสนุน  โดยมีแนวคิดดังนี้

                1.  ผู้บริหารของสำนัก  มีปณิธานและความมุ่งมั่น  แน่วแน่  ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

                2.   สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกที่มุ่งที่คุณภาพ

                3.   บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  และมีแนวคิดที่ปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ

                4.    มีการทำงานโดยแบ่งความรับผิดชอบ

                5.    สร้างบรรยายของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทุกคนในองค์กร

                6.    มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                7.    บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการผลิต  และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ

                8.    ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานหรือการสูญเสียของผลผลิต

                9.    ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ใช้ทฤษฎีระบบการประกันคุณภาพโดย

นำปัจจัยนำเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) มาอธิบายกระบวนการ  การผลิตบัณฑิตและกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต  สำหรับหน่วยงานสนับสนุนเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเป็นสำคัญ  และใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  โดยมีขั้นตอนดังนี้

                 1.  การวางแผน (Plan) คือ  การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในระบบประกันคุณภาพไว้ตั้งแต่ต้น  เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดำเนินขั้นตอนนี้  สะท้อนอยู่ในแผนงานประจำปี  กำกับพันธกิจและภารกิจต่าง ๆ  ของหน่วยงาน

                2.   การดำเนินงาน (Do)  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้  การดำเนินการต่าง ๆ  จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกำหนดโดยหน่วยงาน  ผ่านกลไกการควบคุมตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร

                3.   การตรวจสอบ (Check) คือ  การตรวจสอบระบบและกลไกของการดำเนินงานรวมทั้งผลการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่  หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของการดำเนินการ  ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

                4.   การพัฒนาปรับปรุง (Act)  คือ  การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินการเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินการของปีต่อไป

 

จากระบบดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ  ดังนี้

                1.  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                2.   มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

                3.   เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย

                4.   เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย

                5.   ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนดำเนินการที่เป็นแรงขับเคลื่อน (Driver)  สำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

                6.   มุ่งเน้นการดำเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

        7.   ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

learnofficeThu Jul 29 2010 08:24:37 GMT+0700 (ICT)