loaddi / ข่าว / อาชีพขอทาน คนพิการโวยดูหมิ่น

อาชีพขอทาน คนพิการโวยดูหมิ่น


          คนพิการปวดใจ พ.ร.บ.คนขอทาน ฉบับใหม่ ยัดเยียดอาชีพขอทานให้คนพิการ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนในท้องที่หาเงิน ระบุไม่เชื่อกฎหมายจะจัดระเบียบขอทานเร่ร่อนได้สำเร็จ  

          ด้าน ส.ว.ตัวแทนผู้พิการเสนอแนวทางแก้ไข หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ....ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) เสนอ และส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทานโดยยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 

          สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. คนขอทานคือ กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นคนขอทานต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกใบรับอนุญาตขอทานไว้เป็นหลักฐาน และบุคคลที่จะขอทานต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพโดยวิธีอื่นได้ตามปกติ หรือเป็นผู้สูงอายุและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือเป็นผู้ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นใด เพราะเหตุแห่งสภาพทางกายและจิต หรือเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 

          นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า พ.ร.บ.คนขอทานกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพคนขอทาน เพื่อเป็นการจัดระเบียบคนขอทานอย่างเป็นระบบ เช่น การตรวจสุขภาพ จัดตั้งสถานสงเคราะห์และหาทางให้ขอทานประกอบอาชีพอื่นๆ โดยจะไม่อนุญาตคนต่างด้าวขึ้นทะเบียนขอทาน กฎหมายฉบับใหม่นี้ยังมีเจตนารมณ์แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่บังคับขู่เข็ญให้ผู้อื่นขอทานเพื่อประโยชน์ของตนเองอีกด้วย 

         "เมื่อก่อนขอทานจะได้รับความทุกข์ทรมานจากการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไป" นางพนิตาระบุ และว่า เมื่อคนขอทานได้รับใบอนุญาตก็จะมีสถานะเหมือนอาชีพอื่นๆ ทั่วไป สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมคนขอทานเพื่อดูแลซึ่งกันและกันเอง ก็เป็นเรื่องที่ดี 

          อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวอีกว่า แม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการขอทานปี พ.ศ.2484 ซึ่งห้ามคนขอทาน ตลอดจนการรณรงค์ห้ามให้เงินขอทาน แต่ไม่สามารถลดจำนวนขอทานได้ เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ทั่วโลกต่างก็มีขอทาน ดังนั้น จึงต้องแก้ไขด้วยวิธีการจัดระเบียบคนขอทานให้เป็นหลักแหล่ง ส่วนวณิพกที่ใช้ฝีมือความสามารถในทางดนตรีหรือร้องเพลง ก็ต้องขึ้นทะเบียนและไม่ถือว่าประกอบอาชีพขอทาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะออกใบอนุญาต 

          นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ประธานมูลนิธิคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จะประกอบอาชีพขอทานได้ต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ เป็นการยัดเยียดอาชีพขอทานให้กับคนพิการ และสะท้อนทัศนคติในการดูหมิ่นเหยียดหยามศักยภาพของคนพิการ ทั้งๆ ที่มี พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ควรบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

         "กฎหมายนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจก็ยังเกี่ยงกันทำงานอยู่ดี คนพิการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและจะรวมตัวออกมาเคลื่อนไหว ให้มีการแก้ไขคำว่าคนพิการออกจากกฎหมายนี้อย่างแน่นอน" ประธานมูลนิธิคนพิการแห่งประเทศไทยกล่าว 

          ด้านนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาระบบสรรหา และนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.คนขอทานจะช่วยให้มีการจัดระเบียบข้อมูลคนขอทานเหมือนกับการขึ้นทะเบียนอาชีพอื่นๆ แต่ปัญหาคือ กระแสไม่ตอบรับของกลุ่มคนพิการที่ไม่ต้องการให้เขียนคำว่า ขอทานจะต้องเป็นคนพิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนพิการ ดังนั้น เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งร่าง พ.ร.บ.เข้ามายังสมาชิกวุฒิสภา  ตนจะเสนอให้ตัดคำว่าคนพิการทิ้งไป โดยให้เหลือเพียงคำว่าผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพด้วยวิธีอื่นใด ก็ครอบคลุมความหมายของคนขอทานได้แล้ว 

RockTyFri Mar 16 2012 23:48:14 GMT+0700 (ICT)