lopburisocial / ปรึกษา สอบถาม ให้คำแนะนำข้อกฏหมายต่างๆ โดยนิติกร / พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 (2)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 (2)

ผู้มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  (ม.24)
-          ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-          ผู้ว่าราชการจังหวัด
-          ผู้อำนวยการเขต-          นายอำเภอ
-          ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
-          หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  (ม.48)คือผู้ที่  ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากบุคคลต่อไปนี้
1)      พนักงานเจ้าหน้าที่
2)      นักสังคมสงเคราะห์
3)      บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสม
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
-          สถานแรกรับ  (ม.56)
-          สถานสงเคราะห์  (ม.58)
-          สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  (ม.59)
-          สถานพัฒนาฟื้นฟู  (ม.60)
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ  (ม.56)มีอำนาจหน้าที่ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพดังนี้
1)      รับตัวเด็กไว้เพื่อสืบเสาะและพินิจ  ตลอดจนวินิจฉัยกำหนดวิธีการที่เหมาะสมถ้าจำเป็นอาจรับเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราว  แต่ไม่เกิน  3  เดือน
2)      สืบเสาะพินิจเกี่ยวกับเด็กและผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและมูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
3)      จัดให้มีการตรวจสุขภาพ  จัดที่อยู่อาศัย  เสื้อผ้า  การศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  ให้เหมาะสมกับวัยและ สถาพของเด็ก
4)      จัดส่งเด็กไปยังหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
5)      มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เหมาะสม  และถ้าเห็นสมควรอาจยื่นคำขอแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก
6)      ให้คำปรึกษาแนะนำ  และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองของเด็ก  

nitiThu Oct 08 2009 11:08:26 GMT+0700 (ICT)