lopburisocial / ปรึกษา สอบถาม ให้คำแนะนำข้อกฏหมายต่างๆ โดยนิติกร / พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 (3)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 (3)

เด็กที่ได้รับการคุ้มครอง  จำแนกได้เป็น  2  กลุ่ม
1)      เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์  (ม.32)
2)      เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  (ม.40)การสงเคราะห์เด็กหมวด  3ประเภทที่เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์  (ม.32)
1)      เด็กเร่ร่อน/เด็กกำพร้า
2)      เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง
3)      เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดู
4)      เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม
5)      เด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ/แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ/ถูกทารุณกรรม
6)      เด็กพิการ
7)      เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
8)      เด็กที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ตามกฎกระทรวง
ประเภทเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  (ม.40)
1)      เด็กที่ถูกทารุณกรรม
2)      เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
3)      เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อห้ามมิให้กระทำต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  (ม.26)
1)      การกระทำหรือละเว้นกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก
2)      การละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็ก
3)      การกระทำที่ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิดหรือประพฤติตนไม่สมควร
4)      การเผยแพร่ด้วยประการใดๆที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแก่เด็ก
5)      การเผยแพร่ด้วยประการใดๆที่เกี่ยวกับการับหรือยกเด็กแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็ก
6)      การให้เด็กทำงานหรือกระทำการที่อาจเป็นอันตรายหรือขัดขวางพัฒนาการของเด็ก
7)      การให้เด็กเล่นกีฬา  หรือกระทำการใดๆ  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าอันขัดขวางการเจริญเติบโตเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
8)      การให้เด็กเล่นการพนัน  หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน  สถานค้าประเวณี  หรือสถานที่ห้ามไม่ให้เด็กเข้า
9)      การให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร
10)   การจำหน่าย  แลกเปลี่ยน  หรือให้สุรา  หรือให้บุหรี่  แก่เด็ก
ข้อห้ามเพื่อคุ้มครองชื่อเสียง  เกียรติคุณและความเป็นส่วนตัวของเด็ก  (ม.72)
ห้ามผู้ใดโฆษณา  หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  หรือสารสนเทศ  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยมีเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ  เกียรติคุณ  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแก่เด็ก
ข้อห้ามสำหรับเด็ก  (ม.45)ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่  หรือเข้าไปในสถานที่ที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่กรณีฝ่าฝืน :  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้
1)      สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
2)      มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง
ข้อห้ามเพื่อการคุ้มครองเด็ก  (ม.50)
ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพ  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ  พนักงานเจ้าหน้าที่  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  เปิดเผยชื่อตัว  ชื่อสกุล  ภาพหรือข้อมูลใดๆ  เกี่ยวกับตัวเด็ก  ผู้ปกครอง  ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง                

nitiThu Oct 08 2009 11:12:47 GMT+0700 (ICT)